Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2014ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΟΠΑΠ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

          Επί των τεθέντων ερωτημάτων υπό της Επιτροπής Ιντερνετικών Παιγνίων και υπό της Προέδρου της Ένωσης κας Αναστασίας Τζαμπαζλή, συνοπτικά παραθέτω τα κατωτέρω:

Με την «ατομική σύμβαση» της 28-9-2009 μεταξύ ΟΠΑΠ Α.Ε. και ενός εκάστου πράκτορα κατεγράφησαν τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις , ο τρόπος συνεργασίας καθώς και τα παίγνια τα οποία περιλαμβάνει η ανωτέρω σύμβαση.
Σύμφωνα με την παρ. 2 του προοιμίου της Σύμβασης «… προς επίτευξη του εταιρικού της σκοπού η ΟΠΑΠ διατηρεί σε όλη την Ελληνική Επικράτεια δίκτυο από πράκτορες οι οποίοι συνδέονται κατ’ αποκλειστικότητα με την ΟΠΑΠ ως προς τις δραστηριότητες τις σχετικές με τα τυχηρά παίγνια. Το σύνολο των ενεργών πρακτόρων αποτελούν το δίκτυο διάθεσης των τυχηρών παιγνίων που διαχειρίζεται σήμερα η ΟΠΑΠ. Για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η ΟΠΑΠ διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα οργάνωσης, λειτουργίας , διαχείρισης και διεξαγωγής τυχηρών παιγνίων στην Ελλάδα σύμφωνα με την υπάρχουσα σύμβασή της με την Ελληνική Δημοκρατία…  η ΟΠΑΠ θα διαθέτει κατ’ αποκλειστικότητα τα διαλαμβανόμενα από την σύμβαση αυτή παίγνια μέσω του ως άνω δικτύου πρακτόρων , το οποίο αποτελεί το μοναδικό φυσικό δίκτυο της ΟΠΑΠ. Η εν λόγω πρόβλεψη υφίσταται και στην περίπτωση που η ΟΠΑΠ αποκτήσει από διαφορετική αιτία , παραλλήλως με το δικαίωμα που απορρέει από την ως άνω σύμβαση, το αποκλειστικό δικαίωμα οργάνωσης , λειτουργίας, διαχείρισης και διεξαγωγής στην Ελλάδα άλλων τυχηρών παιγνίων . Εξαιρετικώς σε περίπτωση που η ΟΠΑΠ … αναλάβει ….. την λειτουργία, διεξαγωγή και διαχείριση στιγμιαίου κρατικού λαχείου…. διατηρεί το δικαίωμα να το διαθέτει και μέσω άλλων δικτύων , πέραν του δικτύου πρακτόρων της ».
 Εκ της αναφοράς στο «προοίμιο» της σύμβασης εισάγεται εδαφικό κριτήριο δικτύου (η Ελληνική Επικράτεια) καθώς και ο θεσμός του επίγειου δικτύου μέσω των πρακτορείων , το μοναδικό φυσικό δίκτυο.
 Επίσης εισάγεται η πρόβλεψη (δηλ. η διάθεση διεξαγωγής των παιγνίων της ΟΠΑΠ μέσω του δικτύου πρακτόρων) και διαπιστώνεται η κοινή βούληση των συμβεβλημένων μερών να διατηρείται η εν λόγω συνεργασία και σε τυχόν μελλοντικά παίγνια που θα διοργανώνει η ΟΠΑΠ Α.Ε.    
Σύμφωνα με το άρθρο 1 (αντικείμενο της σύμβασης ) παρ. 1 bullet point 3 «Η άδεια περιλαμβάνει όλα τα παίγνια τα οποία , κατά την διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης οργανώνει λειτουργεί και διαχειρίζεται η ΟΠΑΠ στην Ελλάδα σύμφωνα με το παράρτημα 1…. ».
Σύμφωνα δε με το επόμενο εδάφιο του άρθρου 1 παρ. 1 «Η άδειαπρακτόρευσης καταλαμβάνει και τυχόν παίγνια που οργανώνουν, λειτουργούν και διαχειρίζονται …. Θυγατρικές της ΟΠΑΠ εταιρίες , καθώς και εταιρίες στις οποίες μπορεί να εκχωρηθεί από την ΟΠΑΠ η λειτουργία και διεξαγωγή τυχηρών παιγνίων ....  ».
Στο  επόμενο και τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του ιδίου άρθρου 1 αναφέρεται επί λέξει «Στην περίπτωση αυτή ο πράκτορας αναλαμβάνει έναντι των θυγατρικών της ΟΠΑΠ ή των εταιριών αυτών όλες τις προβλεπόμενες στην παρούσα σύμβαση υποχρεώσεις και απολαμβάνει όλα τα αντίστοιχα δικαιώματα ,χωρίς να χρειάζεται να καταρτιστεί ειδική προς τούτο σύμβαση μεταξύ του πράκτορα και των θυγατρικών ή των εταιριών αυτών  »  
Όταν υπεγράφη η Σύμβαση τα παίγνια που περιελάμβανε περιοριστικώς στο παράρτημα Ι αυτής ήταν: ΠΡΟΠΟ,  ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ, ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΛΟΤΤΟ , ΠΡΟΤΟ,  ΤΖΟΚΕΡ  , ΚΙΝΟ , ΕΞΤΡΑ 5, ΣΟΥΠΕΡ 3 , ΣΟΥΠΕΡ 4 και ΜΠΙΝΓΚΟ-ΛΟΤΤΟ. Δεν κάνει δηλ. διάκριση η Σύμβαση περί ιντερνετικού ή μη στοιχήματος.
Αξιοσημείωτο τυγχάνει ότι η έγκριση του «Κανονισμού οργάνωσης λειτουργίας και διεξαγωγής των παιχνιδιών στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης της ΟΠΑΠ Α.Ε.»  ετέθη σε ισχύ ως Νόμος του κράτους με την υπ’ αρ. 37336/6-8-2008 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών δημοσιευθείσης στο υπ’ αρ. ΦΕΚ Τεύχος 2ο1590/11-8-2008, ενώ ως γνωστόν η Σύμβαση υπογράφηκε την 28-9-2009 μετά δηλ. τον ανωτέρω κανονισμό του στοιχήματος. Συνεπώς εάν τα συμβαλλόμενα μέρη ΟΠΑΠ Α.Ε. – Πράκτορας ήθελαν να εξαιρέσουν το ιντερνετικό στοίχημα από την «Σύμβαση» ,άνετα θα μπορούσαν ρητώς να το πράξουν.
Επίσης σύμφωνα με τα προαναφερθέντα δύο τελευταία εδάφια η αληθής βούληση των μερών ήταν να υπογραφεί μία και μοναδική σύμβαση, αυτή της πρακτόρευσης, που να  συνδέσει τα μέρη άρρηκτα και για αόριστο χρόνο (συγκεκριμένα όσο διαρκεί το μονοπώλιο διεξαγωγής των τυχηρών παιγνίων από την ΟΠΑΠ Α.Ε.) . 
Πέραν αυτής της κοινής  βούλησης των μερών για την οποία ο υπογράφων το παρόν γνωμοδοτικό σημείωμα έχει και  ιδία αντίληψη, καθόσον ήταν παρών ως δικηγόρος της ΠΟΕΠΠΠ την 28-9-2009 όταν υπογράφηκε πανηγυρικώς η Ατομική Σύμβαση μεταξύ του τότε διευθύνοντος συμβούλου της ΟΠΑΠ Α.Ε. κ. Χατζηεμμανουήλ και του τότε και νυν Προέδρου της ΠΟΕΠΠΠ κ. Τοπτσίδη, προκύπτει και από το ίδιο το κείμενο της Σύμβασης ότι αυτή θα καλύπτει και κάθε εταιρία συμφερόντων του Ομίλου της ΟΠΑΠ που υπό οποιαδήποτε νομική μορφή θα διοργανώνει παίγνια.
Συμπερασματικά θεωρούμε ότι :
1     Η Σύμβαση δύναται να καλύψει και το ιντερνετικό στοίχημα καθώς και κάθε άλλο παίγνιο που θα οργανώσει η ΟΠΑΠ Α.Ε. ή θυγατρική αυτής ή εν πάσει περιπτώσει συμφερόντων αυτής ή τρίτη εταιρία που κατ’ ανάθεση από την ΟΠΑΠ ΑΕ διοργανώνει τυχηρά παίγνια, ενόσω διαρκεί η σύμβαση ανάθεσης της διεξαγωγής των τυχηρών παιγνίων από την Ελληνική Δημοκρατία στην ΟΠΑΠ ΑΕ μέχρι την 12 -10-2020 .
2     Κάθε παρέκκλιση από τις ανωτέρω σκέψεις θα μπορούσε να θεωρηθεί αντισυμβατική συμπεριφορά  και  ζήτημα δικαστικής κρίσης για την περίπτωση που κάποιος  πράκτορας επιδιώξει δικαστικώς την ικανοποίηση των όποιων αιτημάτων του.
3     Το ουσιώδες και σημαντικό είναι η υπογραφείσα Σύμβαση που ατομικώς εξειδίκευσε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των πρακτόρων και είναι το μοναδικό γραπτό κείμενο που συνδέει δύο ιδιώτες (ΟΠΑΠ Α.Ε. και Πράκτορα ) μετά την κατάργηση του Κανονισμού σύμφωνα με το άρθρο 47 παρ.2 του Ν. 3905/2010 με την οποία καταργήθηκε ο Κανονισμός και θεωρήθηκαν νόμιμες και ισχυρές οι συμβάσεις μεταξύ ΟΠΑΠ και πρακτόρων .
Όσον αφορά τα τεθέντα επιμέρους ερωτήματα :
1.   Βγάζει ο ΟΠΑΠ το ΚΙΝΟ στο ΙΝΤΕΡΝΕΤ ή και άλλα παιχνίδια συμβατικά και μη (πχ πόκερ) χωρίς τη συμμετοχή των πρακτορείων. Είναι αντισυμβατικό?
Σύμφωνα με τα εισαγωγικά του παρόντος και τα ιντερνετικά παίγνια πέραν του στοιχήματος πρέπει να εντάσσονται στην σύμβαση πρακτόρευσης και ενδεχομένως το ζήτημα αυτό να κριθεί ευνοικά για τους πράκτορες σε τυχόν δικαστική εκ μέρους τους επιδίωξη επίλυσης της διαφοράς με την ΟΠΑΠ.

2.   Είναι υποχρεωτικό να γίνει παράρτημα της ατομικής σύμβασης η  όποια συμφωνία καταλήξουν οι πράκτορες με τον ΟΠΑΠ για το ιντερνετικό στοίχημα και αν ναι θα είναι δεσμευτική  για τα υπόλοιπα παιχνίδια όταν βγούν στο ίντερνετ όσον αφορά την προμήθεια ?
Καταρχήν δεν είναι υποχρεωτικό διότι αρκεί ο κανόνας της ερμηνείας των συμβάσεων ότι αυτές  δηλ. ερμηνεύονται όπως απαιτεί η καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη . Ως γνωστόν όμως «τα γραπτά μένουν» καλό θα ήταν να υπάρχει γραπτό παράρτημα ιδίως στην περίπτωση κατά την οποία η συμφωνία στην οποία θα καταλήξουν ΟΠΑΠ και πράκτορες είναι ευνοική γι’ αυτούς.
Όσον αφορά τα υπόλοιπα παιχνίδια η προμήθεια θα ορίζεται σύμφωνα με τον αναμενόμενο «τζίρο» τους. Βεβαίως θα αποτελούσε ένα πρόκριμα για τον τελικό καθορισμό της προμήθειας. 


Με τιμή
Ο γνωμοδοτήσας δικηγόρος
Categories:
  • Ο.Ε.Ε.Θ.

  • Ε.Ε.Θ.

  • ΟΠΑΠ

  • ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ