Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2014

Δικηγορικό Γραφείο   ΦΙΛΙΠΠΟΥ  ΔΗΜ.  ΖΙΑΝΝΗ  & Συνεργατών
Μητροπόλεως 40, Θεσ/νίκη  54623  τηλ. -  fax :  2310 271  550,  272  550

ΣΥΝΟΨΗ  ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΟΠΑΠ ΓΙΑ ΤΑ VLTS
ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ- ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

Κατόπιν σχετικών ερωτημάτων πολλών πρακτόρων - μελών της  Ένωσης Πρακτόρων ΟΠΑΠ Θεσσαλονίκης – Χαλκιδικής (ΕΠΟΘΧ) που μετέφερε η Πρόεδρος κα Αναστασία Τζαμπαζλή στην συνάντηση της 7 Νοεμβρίου 2014 στις εγκαταστάσεις της ΕΝΩΣΗΣ (Ίωνος Δραγούμη 39) για την λειτουργία των παιγνιομηχανημάτων, τις τελικές προτάσεις της εταιρίας ΟΠΑΠ Α.Ε. και των τεθέντων ερωτημάτων στην Γενική Συνέλευση της «Ένωσης» την 10-11-2014, απαντούμε ως κατωτέρω:  
Με το υπ’ αρ. πρωτ. Α/9753/ 29-10-2014 έγγραφο της εταιρίας ΟΠΑΠ Α.Ε. απευθυνόμενο προς την Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιγνίων Πρόγνωσης (ΠΟΕΠΠΠ) και κοινοποιούμενο προς την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) , μεταξύ άλλων,  καταγράφονται και  οι τελικές θέσεις της Εταιρίας υπό τον τίτλο «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ 16.500 ΠΑΙΓΝΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (VLTS) ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ» και τίθενται τα εξής ζητήματα:
Ζήτημα 1ο : Αποκλεισμός των πρακτορείων ΟΠΑΠ για τοποθέτηση παιγνιομηχανημάτων σ’ αυτά.
Οι τελικές θέσεις της Εταιρίας δεν προβλέπουν τοποθέτηση και εκμετάλλευση VLTS εντός (μέσω) των υφιστάμενων πρακτορείων. Προβλέπονται τρεις τρόποι συμμετοχής των υφισταμένων πρακτόρων  (όχι πρακτορείων) υπό την προυπόθεση ότι οι πράκτορες αυτοί είναι  «οικονομικά τακτοποιημένοι» με την ΕΤΑΙΡΙΑ  , δεν βρίσκονται σε ρύθμιση, δεν έχουν οφειλές σε άλλη συνδεδεμένη με τον ΟΠΑΠ Α.Ε. εταιρία (π.χ. Ελληνικά Λαχεία ΑΕ) και οπωσδήποτε δεν έχουν οποιαδήποτε εκκρεμοδικία ή διαφορές με αυτήν. 
           Ο Νόμος 4002/ 2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα που  ρυθμίζει την εισαγωγή , αδειοδότηση , έλεγχο και εν γένει λειτουργία των παιγνιομηχανημάτων (VLTS) , ρητώς στο άρθρο  39 παρ. 1 και 2 ορίζει ότι στην Ελληνική Επικράτεια επιτρέπεται να λειτουργήσουν 35.000 παιγνιομηχανήματα, ότι χορηγείται μία άδεια στην εταιρία ΟΠΑΠ Α.Ε. και μεταξύ άλλων ότι 16.500 παιγνιομηχανήματα εγκαθίστανται και εκμεταλλεύονται μέσω των πρακτορείων ενώ τα υπόλοιπα 18.500 εγκαθίστανται σε αμιγείς χώρους και εκμεταλλεύονται από παραχωρησιούχους που η εταιρία ΟΠΑΠ Α.Ε. τους δίδει το δικαίωμα εγκατάστασης και εκμετάλλευσης . Η αυτή ως άνω διατύπωση «μέσω των πρακτορείων» επαναλαμβάνεται και στο άρθρο 40 του ανωτέρω Νόμου. Ο νομοθέτης δηλ. σαφώς ορίζει ως χώρο εγκατάστασης και εκμετάλλευσης των 16.500 παιγνιομηχανημάτων το κατάστημα -πρακτορείο ΟΠΑΠ.
          Στο αυτό συμπέρασμα άγεται κανείς και παρά την «διεύρυνση» της έννοιας του όρου πρακτορείου ΟΠΑΠ με την προσθήκη της περίπτωσης ιζ στο άρθρο 25 του Ν. 4002/2011 (που ετέθη με την παρ. 1 άρθρου 24 Ν. 4141/2013) , η οποία επί λέξει έχει ως ακολούθως « «Πρακτορεία» είναι τα εκάστοτε σημεία πώλησης της ΟΠΑΠ Α.Ε. ».
 Τα ήδη υφιστάμενα (παραδοσιακά) πρακτορεία ΟΠΑΠ όμως βάσει του άρθρου 43 περ. στ του Ν. 4002/2011 (όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 άρθρου 24 Ν. 4141/2013)  έχουν δυνατότητα τοποθέτησης μέχρι τριών παιγνιομηχανημάτων και λαμβάνουν πιστοποίηση τύπου ΣΤ’. Συγκεκριμένα η διάταξη ορίζει κατά λέξη τα εξής: «Για την εγκατάσταση μέχρι τριών παιγνιομηχανημάτων τυχερών παιγνίων στα πρακτορεία της ΟΠΑΠ Α.Ε. , τα οποία προσφέρουν τα τυχερά παίγνια που δικαιούται να διεξάγει η ΟΠΑΠ δυνάμει της από 15-12-2000 σύμβασης μεταξύ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και του Ελληνικού Δημοσίου , όπως ισχύει , και της παρ. 2α του άρθρου 27 του ν. 2843/2000, απαιτείται η έκδοση πιστοποίησης του πρακτορείου, τύπου ΣΤ’ , που εκδίδεται από την ΕΕΕΠ , όπως ορίζεται στον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων».
Να σημειωθεί ότι ήδη έχει εκδοθεί και ισχύει η υπ’ αρ. 115/2/11-7-2014 απόφαση της ΕΕΕΠ  (ΦΕΚ Β’ 2041/25-7-2014) για την ρύθμιση θεμάτων διεξαγωγής και ελέγχου τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT όπου στο άρθρο 42.5  αυτής καθορίζονται οι προυποθέσεις πιστοποίησης καταστημάτων τύπου ΣΤ΄, δηλ. των πρακτορείων ΟΠΑΠ.
          Συνεπώς οποιαδήποτε διαφορετική ερμηνεία είναι αντίθετη  στο πνεύμα  του Νόμου  στο μέτρο που θίγει τα νόμιμα δικαιώματα των πρακτόρων να επιδιώξουν την εγκατάσταση μέχρι τριών παιγνιομηχανημάτων στα πρακτορεία τους .
          Ακόμη όμως και στην περίπτωση που δοθεί άλλη ερμηνεία λόγω της διεύρυνσης του όρου «πρακτορείο ΟΠΑΠ» και θεωρηθεί ότι δίνεται στην εταιρία ΟΠΑΠ Α.Ε. δικαίωμα τοποθέτησης των VLTS απευθείας σε αμιγείς χώρους – σημεία πώλησης αυτής , ακόμη και τότε ουδόλως θίγεται το δικαίωμα των ήδη υφιστάμενων πρακτορείων ΟΠΑΠ να έχουν κατόπιν της σχετικής πιστοποίησης την δυνατότητα να εγκαταστήσουν στα καταστήματά τους μέχρι τρία παιγνιομηχανήματα, όπως ο Νόμος ορίζει.
          Εξ άλλου και η ανεξάρτητη διοικητική αρχή Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) με το υπ’αρ. πρωτ. ΠΡΠ 5812040914/4-9-2014 έγγραφό της απαντά - γνωμοδοτεί μεταξύ άλλων ότι τα καταστήματα τύπου Β είναι ανεξάρτητα από τα υφιστάμενα πρακτορεία, τα οποία προκειμένου να εγκαταστήσουν και να λειτουργήσουν έως τρία παιγνιομηχανήματα διεξαγωγής τυχερών παιγνίων λαμβάνουν πιστοποίηση τύπου ΣΤ.  Επίσης απαντά ότι εάν σε ένα πρακτορείο εγκατασταθούν τέτοια παιγνιομηχανήματα, αυτό εξαιρείται της υποχρέωσης τήρησης αποστάσεων που υφίσταται για τα καταστήματα τύπου Β’, αφού είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί σε συγκεκριμένο χώρο.
Ζήτημα 2ο  : Δικαίωμα συμμετοχής των πρακτόρων ΟΠΑΠ στην εκμετάλλευση των VLTS.
Αντιθέτως με τα  οριζόμενα στον Νόμο , η εταιρία ΟΠΑΠ Α.Ε. με το παραπάνω έγγραφό της, αποκλείοντας την τοποθέτηση παιγνιομηχανημάτων στα υφιστάμενα πρακτορεία ΟΠΑΠ , «παρέχει»  στους πράκτορες την δυνατότητα συμμετοχής στην εκμετάλλευσή τους  σε GAMING HALLS δικών της συμφερόντων, όπου και θα τοποθετηθούν αυτά  με τρεις τρόπους. Ήτοι:
Α. Με την άμεση συμμετοχή (μεμονωμένη επένδυση) ενός πράκτορα για την απόκτηση ενός GAMING HALL.
Α1. Το  σχέδιο του καταστήματος θα είναι σύμφωνο με τα πρότυπα της εταιρίας.
Α2. Το σημείο που θα λειτουργήσει το κατάστημα θα τελεί υπό την έγκριση της Εταιρίας, η οποία θα το μισθώσει και εν συνεχεία θα το υπομισθώσει στον  πράκτορα.
Σχόλιο: Δεν θα έχει δηλ. ο πράκτορας τον έλεγχο της μίσθωσης και συνεπώς και του συγκεκριμένου χώρου. Η ΕTAIΡΙΑ θα μπορεί να τον αποβάλλει  από αυτόν . 
Α3. Ο πράκτορας  θα καταβάλλει στην εταιρία ΟΠΑΠ ΑΕ το κόστος κατασκευής του GAMING HALL  που  υπολογίζεται να ανέλθει στο ποσό των 70.000-90.000 ευρώ (συν ΦΠΑ ?) , σε δύο ισόποσες δόσεις. Την κατασκευή του GAMING HALL μέσω κατασκευαστικών εταιριών θα αναλάβει ο «ΟΠΑΠ ΑΕ.»  Η πρώτη δόση  (50%) θα καταβληθεί με την υπογραφή της Σύμβασης   VLTS ενώ το υπόλοιπο 50% με την τελική παράδοση του καταστήματος στον πράκτορα. Τα τρία πρώτα μηνιαία μισθώματα για το πρώτο έτος λειτουργίας θα τα καταβάλλει ο «ΟΠΑΠ ΑΕ» και θα τα εισπράξει από τον πράκτορα ή την ένωση πρακτόρων που θα λειτουργούν το GAMING HALL τους επόμενους 9 μήνες ισόποσα.
Α4. Ο πράκτορας  θα βαρύνεται με όλο το κόστος λειτουργίας του GAMING HALL (υπομίσθωμα στον ΟΠΑΠ , αμοιβές προσωπικού, λειτουργικές δαπάνες, φορολογία  κ.λ.), το οποίο αναμένεται να κυμανθεί ετησίως από 108.000 έως 140.000 ευρώ.
Α5. Η εταιρία ΟΠΑΠ Α.Ε. θα παρέχει τα παιγνιομηχανήματα  και την συντήρησή τους δωρεάν. (Προφανώς  η χρήση των παιγνιομηχανημάτων θα παρέχεται με χρησιδάνειο).
Α6. Η προμήθεια που  θα λαμβάνει ο πράκτορας θα ανέρχεται στο 24% του μικτού τζίρου (GGR) με στόχο (ελπίδα) την απόδοση της επένδυσής του σε πέντε χρόνια .
Σχόλιο.  Εφόσον το ελάχιστο αποδιδόμενο ποσοστό κέρδους (pay out) ανέρχεται για τα παιγνιομηχανήματα σε ποσοστό 80% (άρθρο 31 παρ. 1 , Ν. 4002/2001) σημαίνει ότι το 24% της προμήθειας του πράκτορα θα υπολογίζεται επί του εναπομένοντος 20% . Εκ του αντιστοίχου ποσού που αναλογεί στο ποσοστό του 24% ο  πράκτορας θα πρέπει να καταβάλει όλη την λειτουργική χρήση του GAMING HALL δηλ. μίσθωμα στον ΟΠΑΠ , αμοιβές και ασφαλιστικά ταμεία προσωπικού, λειτουργικές δαπάνες (κυρίως ΔΕΗ), ΟΤΕ, ύδρευση , φορολογία εισοδήματος κ.λ.
Α7. Θα υπάρξει πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απόκτηση ενός καταστήματος για κάθε αιτούντα πράκτορα. Με την εκδήλωση του ενδιαφέροντος  ο πράκτορας θα πρέπει να καταθέσει 10.000 ευρώ ή αντίστοιχη  εγγυητική επιστολή που θα του επιστραφούν αν δεν υπάρξει συμφωνία . Η αίτηση θα αφορά τον Δήμο όπου λειτουργεί το υφιστάμενο πρακτορείο του και θα επιτρέπεται μόνο μία αίτηση ανά ενδιαφερόμενο. Αν από τις υποβληθείσες αιτήσεις δεν καλυφθούν οι ανάγκες του αριθμού των καταστημάτων που έχει σχεδιάσει ο ΟΠΑΠ ανά γεωγραφική περιοχή ο ΟΠΑΠ ΑΕ προτίθεται να δραστηριοποιηθεί με δικά του καταστήματα.
Πληροφοριακά κατά τον σχεδιασμό της ΕΤΑΙΡΙΑΣ θα αναπτυχθούν 646 GAMING HALLS στην Ελληνική Επικράτεια. Συγκεκριμένα στην Αττική 276, στην Μακεδονία – Θράκη 154 από τα οποία 80 στην Θεσσαλονίκη και 7 στην Χαλκιδική , στην  Δυτική Ελλάδα- Ήπειρο- Ιόνια Νησιά 63 , στην Στερεά Ελλάδα- Πελοπόννησο- Θεσσαλία 97, στα Νησιά Αιγαίου – Κρήτη 56. Εννοείται ότι τα περισσότερα από αυτά θα εγκατασταθούν στις πρωτεύουσες των Νομών.
Προβλέπεται ελάχιστη απόσταση από σχολείο γύρω στα 50 με 70 μέτρα και 5 χλμ από υφιστάμενα καζίνο. Δεν προβλέπεται απόσταση μεταξύ καταστημάτων GAMING HALLS. O στόχος της ΕΤΑΙΡΙΑΣ είναι να λειτουργήσουν τα πρώτα VLTS εκ των 16.500 στις αρχές του 2015 και να ολοκληρωθεί η εγκατάστασή τους μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2015. Το μέσο εμβαδό του κάθε  GAMING HALL (για 25 VLTS) θα πρέπει να είναι 120 με 150 τ.μ., η εξωτερική εμφάνιση ενιαία για όλο το δίκτυο , οι προτεινόμενες  ώρες λειτουργίας 9 το πρωί με 2 την νύχτα για τις καθημερινές και 9 το πρωί με 4 την νύχτα για τα Σαββατοκύριακα και τις γιορτές. Το κατάστημα προβλέπεται να έχει έναν διευθυντή (manager) και 3-4 υπαλλήλους , ενδεχομένως και προσωπικό ασφαλείας (security), θα είναι επιτρεπτή η διάθεση αναψυκτικών, κρασιού και μπύρας καθώς και κρύου πιάτου ή σάντουιτς χωρίς όμως το κατάστημα να μπορεί να χαρακτηριστεί ως υγειονομικού ενδιαφέροντος. Το κάπνισμα θα επιτρέπεται μέχρι το 50% του εμβαδού του καταστήματος, εφόσον πληρώνεται το ετήσιο τέλος των 200 ευρώ ανά τ.μ.
Β.  Συμμετοχή πράκτορα σε ένωση πρακτόρων – consortium.
Β1. Παρέχεται η δυνατότητα σε περισσότερους του ενός πράκτορες (με  μέγιστο αριθμό πρακτόρων επτά )  συμμετοχής τους σε ενώσεις πρακτόρων, που μπορούν να σχηματιστούν για τον σκοπό αυτό με αποκλειστική πρωτοβουλία των ενδιαφερομένων.
Β2. Κάθε ένωση θα μπορεί να λειτουργεί μόνο ένα GAMING HALL .
Β3. Ένας πράκτορας δεν μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερες από μία  ενώσεις  .
Β4. Κάθε ένωση οφείλει να υποδείξει υπεύθυνο λειτουργίας , ενώ κάθε μεταβολή στην εταιρική της σύνθεση θα τελεί υπό την έγκριση του ΟΠΑΠ.
B5. Όλοι οι πράκτορες – μέλη της Ένωσης πρέπει να πληρούν (ατομικώς) τις προυποθέσεις συμμετοχής.  

Τόσο για την άμεση συμμετοχή του πράκτορα σε GAMING HALL όσο και για την συμμετοχή του μέσω ένωσης πρακτόρων , ο ΟΠΑΠ θα παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για την επίτευξη της χρηματοδότησης των πρακτόρων από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα , δεν αναλαμβάνει όμως οποιαδήποτε μορφή εγγύησης των δανείων που τυχόν θα λάβουν οι πράκτορες από τις Τράπεζες.
Γ. Συμμετοχή σε GAMING HALLS  μέσω οικονομικού προιόντος.
Για πράκτορες που δεν δύνανται ή δεν επιθυμούν να συμμετέχουν άμεσα σε GAMING HALLS σύμφωνα με τα ανωτέρω ο ΟΠΑΠ προτείνει «πρόγραμμα συνεργασίας» με έκδοση μη εξασφαλισμένων ομολογιών, σύμφωνα με το οποίο οι πράκτορες θα μπορούν υπό προυποθέσεις να προμηθευτούν ομολογίες.
Γ1. Έκδοση ομολογιών από την ΟΠΑΠ Α.Ε. συνδεόμενες με την απόδοση των 16.500 παιγνιομηχανημάτων ή όσων τελικά εγκατασταθούν.
Γ2. Η συμμετοχή θα λάβει χώρα σε δύο φάσεις, τέλος του 2014 και τέλος του 2015 με ελάχιστο ποσό συμμετοχής των πρακτόρων για κάθε φάση τα 2.000.000 ευρώ  και με ανώτατο τα 5.000.000 ευρώ.
Γ3. Οι ομολογίες θα έχουν διάρκεια 10 χρόνια από την έναρξη του προγράμματος, οπότε και θα επιστρέφεται η ονομαστική τους αξία στο σύνολό της. Ο πράκτορας δικαιούται οποτεδήποτε να ζητήσει την ρευστοποίηση όλων ή μέρους των ομολογιών του στην ονομαστική τους τιμή.
Σχόλιο. Ονομαστική αξία καλείται το αρχικό ποσό έκδοσης της ομολογίας το οποίο ο εκδότης της ομολογίας (ΟΠΑΠ) υποχρεούται να αποπληρώσει κατά την λήξη του ομολόγου.
Ονομαστική  τιμή είναι αυτή που διαμορφώνεται σε σχέση με την ονομαστική αξία , τα τρέχοντα επιτόκια και τα τοκομερίδια του ομολόγου και έτσι μπορεί να είναι υψηλότερη της ονομαστικής αξίας ( premium) ή χαμηλότερη (discount) .
Γ4. Η τιμή διάθεσης στην ονομαστική τους αξία θα είναι 1000 ευρώ και κάθε πράκτορας έχει δυνατότητα απόκτησης έως 10 ομολογιών .
Γ5. Κάθε ομολογία δίνει στον κάτοχό της το δικαίωμα να λαμβάνει κάθε τρίμηνο τόκο ο οποίος συνίσταται σε ποσοστό επί του μικτού κέρδους και σε συνάρτηση με την απόδοση των 16.500 παιγνιομηχανημάτων.
Γ6. Οι ομολογίες θα είναι μεταβιβάσιμες μόνο σε συγγενείς μέχρι δευτέρου βαθμού (γονείς, τέκνα ,αδέλφια) καθώς και σε συζύγους. Η ΟΠΑΠ ΑΕ θα δικαιούται (δεν υποχρεούται) να τις αγοράσει στην ονομαστική τους αξία σε περίπτωση που ο πράκτορας παύσει να έχει συμβατική σχέση με αυτήν.
Γ7. Την οργάνωση του επενδυτικού προγράμματος θα αναλάβει μία από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες ( Εθνική, Πειραιώς, ALPHA, EUROBANK) ενώ ο έλεγχος και η διάθεση αυτού τελεί υπό την έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
          Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η συμμετοχή του πράκτορα σε έναν από τους τρεις παραπάνω τρόπους αποκλείει την συμμετοχή του στους υπόλοιπους.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Εν κατακλείδι οι τελικές προτάσεις της εταιρίας ΟΠΑΠ Α.Ε. κινούνται αντίθετα στο πνεύμα του Ν 4002/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα , στο μέτρο που αποκλείουν τα υφιστάμενα πρακτορεία  από το νόμιμο δικαίωμά τους να εγκαταστήσουν μέχρι τρία παιγνιομηχανήματα εντός των καταστημάτων τους .
Τα αυτά ορίζει όπως προαναφέρθηκε και η απάντηση -γνωμοδότηση της ΕΕΕΠ (αρ. πρωτ. ΠΡΠ 5812040914/4-9-2014), υπογραφόμενη υπό της Προισταμένης της Διεύθυνσης Ρύθμισης και Κοινωνικής Ευθύνης της ΕΕΕΠ κας  Κατερίνας Κόκλα.
Ορατός είναι επίσης ο κίνδυνος να διεισδύσουν στον χώρο επιχειρηματίες που έχουν την οικονομική δυνατότητα και εκμεταλλευόμενοι την οικονομική αδυναμία κάποιου πράκτορα να ορίσουν αυτόν ως «αχυράνθρωπο»  και να λειτουργήσουν και εκμεταλλευτούν επ’ ονόματί του , μεγάλο μέρος των 16.500 παιγνιομηχανημάτων που πρέπει να εγκατασταθούν στα υφιστάμενα πρακτορεία.   
Ακόμη υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας πρακτόρων δύο ταχυτήτων. Οι πράκτορες με δυνατότητα χρηματοδότησής τους, θα προχωρήσουν στην επένδυση σε GAMING HALL , δραστηριότητα που θα συντρέχει με αυτήν του πρακτορείου τους , ενώ οι υπόλοιποι θα περιοριστούν στην άσκηση της πρακτορείας των παιγνίων του ΟΠΑΠ , η οποία θα πληγεί σημαντικά μετά την λειτουργία των GAMING HALLS λόγω του «καινούριου και  διαφορετικού» που θα εισάγουν αυτά στο τοπίο των τυχερών παιγνίων.
Αντιθέτως η λειτουργία των VLTS μέσω των πρακτορείων θα τονώσει τον κύκλο εργασιών των πρακτόρων, δεν θα δημιουργήσει «νομίμους» ανταγωνιστές  άλλους πράκτορες ή τρίτους και θα οδηγήσει στην αναβάθμιση των πρακτορείων,  ώστε να πληρούν αυτά τις προυποθέσεις εγκατάστασης και εκμετάλλευσης παιγνιομηχανημάτων.
Εναπόκειται τελικώς στην συνδικαλιστική διεκδίκηση των οργάνων του κλάδου να εφαρμοστεί η διάταξη του Νόμου κατά την οποία επιτρέπεται η εγκατάσταση μέχρι τριών παιγνιομηχανημάτων εντός των υφισταμένων πρακτορείων ΟΠΑΠ. Στο πλαίσιο αυτό χρήσιμη θα ήταν η  προσφυγή στο σώμα των πρακτόρων δηλ. τους 4600 περίπου πράκτορες ΟΠΑΠ ανά το Πανελλήνιο, με ερώτημα- «δημοψήφισμα» εάν αυτοί επιθυμούν την εγκατάσταση μέχρι τριών παιγνιομηχανημάτων  εντός των πρακτορείων τους ή όχι. Για όσα μάλιστα πρακτορεία  δεν πληρούν την προυπόθεση του απαιτούμενου εμβαδού (50 τ.μ ) να δοθεί προθεσμία καταλλήλου χρόνου (π.χ. έξι μηνών) προς εξεύρεση επαρκούς καταστήματος.           
Θεσσαλονίκη 14-11-2014
Ο συντάξας πληρεξούσιος δικηγόροςΦΙΛΙΠΠΟΣ  ΔΗΜ.  ΖΙΑΝΝΗΣ
Categories:
  • Ο.Ε.Ε.Θ.

  • Ε.Ε.Θ.

  • ΟΠΑΠ

  • ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ