Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2015

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ    ΓΡΑΦΕΙΟ
  ΦΙΛΙΠΠΟΥ  ΔΗΜ.  ΖΙΑΝΝΗ  & Συνεργατών
Μητροπόλεως 40, Θεσσαλονίκη  54623  τηλ. -  fax :  2310 / 271  550,  272  550


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΟΠΑΠ ΑΕ

Κατόπιν σχετικής ανάθεσης εντολής από την Πρόεδρο της ΈΝΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΟΠΑΠ ΝΟΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ καιΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  κας Αναστασίας Τζαμπαζλή, παραθέτω  επισημάνσεις και σχολιασμούς επί του από 21-9-2015 νέου σχεδίουΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΟΠΑΠ Α.Ε.
Να σημειωθεί ότι η αναφορά γίνεται επί των πλέον σημαντικών «σημείων τριβής».

ΑΡΘΡΟ 1.  ΟΡΙΣΜΟΙ.
Μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι:
Πρακτορεία είναι τα εκάστοτε σημεία πώλησης της ΟΠΑΠ Α.Ε.
Σχόλιο. Η έννοια του πρακτορείου, όπως στο σχέδιο Κανονισμού αναφέρεται, εισάγεται από στον Νόμο 4002/2011 άρθρο 25 περ.ιζ', ο οποίος θα πρέπει να ερμηνευτεί συσταλτικά και  να περιληφθεί στον Κανονισμό ότι θα αφορά μόνον  στα πρακτορεία τύπουΑ' (παραδοσιακά ), τύπου Β΄(GH), τύπου Γ' (BH) και τύπου ΣΤ' (παραδοσιακά με VLT).

ΑΡΘΡΟ 2.  ΧΩΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ.
Μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι:
Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δύναται κατόπιν έγγραφης έγκρισης της ΕΕΕΠ να χρησιμοποιεί  πρακτορεία για την εκπαίδευση των υπεύθυνωνπρακτορείων και την πιλοτική και δοκιμαστική λειτουργία τυχερών παιγνίων.
Σχόλιο . Συνάγεται από τα παραπάνω ότι τα πρακτορεία αυτά δεν θα έχουν εμπορικό σκοπό  και ότι  πρόκειται για ήδηυφιστάμενα πρακτορεία και όχι για νέα που θα λειτουργήσει η ΟΠΑΠ Α.Ε.
Στις από 23-10-2015 παρατηρήσεις της ΟΠΑΠ Α.Ε. επί του σχεδίου Κανονισμού η Εταιρία ζητά αντικατάσταση του άρθρου 2 παρ. 4με δικαίωμα «να λειτουργεί ο ίδιος (Φορέας Εκμετάλλευσης ) επαρκή αριθμό πλήρως λειτουργούντων πρακτορείων» . Είναιλοιπόν στις προθέσεις της ΟΠΑΠ Α.Ε. η ίδρυση και λειτουργία αγνώστου αριθμού πρακτορείων με πλήρη εμπορικό και κερδοσκοπικό χαρακτήρα .   

ΑΡΘΡΟ 3 . ΤΥΠΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ.
Μεταξύ άλλων  αναφέρεται ότι τα πρακτορεία διακρίνονται σε τέσσερις τύπους:
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΤΥΠΟΥ Α' , αμιγείς χώροι όπου θα διεξάγονται αποκλειστικά  τυχερά παίγνια εκτός από τα παίγνια που θα διεξάγονται σταπρακτορεία τύπου Β' και Γ'.
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΤΥΠΟΥ Β' , ήτοι πρακτορεία αποκλειστικής διεξαγωγής τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα σε αμιγείς χώρους (gaminghall).
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΤΥΠΟΥ Γ' , όπου θα διεξάγεται αποκλειστικά το  τυχερό παίγνιο bingo lotto σε χώρους υγειονομικού ή μη υγειονομικούενδιαφέροντος (Bingo Halls).
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΣΤ' ,αμιγείς χώροι όπου διεξάγονται τα τυχερά παίγνια των πρακτορείων τύπου Α' καθώς και τυχερά παίγνια μεπαιγνιομηχανήματα.
Σχόλιο 1. Σύμφωνα με τον Νόμο  4002/2011 ,άρθρο 42 α εδ. β. «Τα πρακτορεία της ΟΠΑΠ Α.Ε. θεωρούνται αμιγείς χώροι για τηνεγκατάσταση τυχερών παιγνίων εφόσον πληρούν τους όρους και τις προυποθέσεις που τίθενται με τον Κώδικα Διεξαγωγής καιΕλέγχου Παιγνίων».
Θα πρέπει να διευκρινιστεί η έννοια του αμιγούς χώρου και της αποκλειστικής διεξαγωγής σ' αυτόν τυχερών παιγνίων ώστε ναείναι σαφές ότι οι πράκτορες θα μπορούν να συνεχίσουν και άλλες παράλληλες δραστηριότητες που υπάρχουν αυτήν την στιγμήστα πρακτορεία ΟΠΑΠ, όπως για παράδειγμα η δυνατότητα εξόφλησης λογαριασμών (ιδίως μέσω ΣΕΠΠΠ) και η προσφοράαναψυκτικών, καφέδων  και ελαφρών εδεσμάτων μέσω αυτόματων πωλητών .
Σχόλιο 2.  Σύμφωνα με τα ανωτέρω μόνο τα BH (Bingo Hall) έχουν την δυνατότητα να λειτουργούν και σε χώρους υγειονομικούενδιαφέροντος. Η ίδρυση όμως πρακτορείων σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος δημιουργεί συνθήκες αθέμιτουανταγωνισμού στην λειτουργία των «παραδοσιακών» πρακτορείων ΟΠΑΠ, καθώς αυξάνεται η παροχή των προσφερόμενωνυπηρεσιών  (εκτός από τα τυχερά παίγνια και υπηρεσίες καφέ, μπαρ, εστιατορίου κ.λ.) σε σχέση με τα δικά μας  παραδοσιακάπρακτορεία στα οποία επιτρέπεται σύμφωνα με το σχέδιο Κανονισμού μόνον η διεξαγωγή τυχερών παιγνίων σε αμιγείς χώρους.
Επίσης  όσον αφορά τα πρακτορεία τύπου Γ' το παίγνιο «BINGO LOTTO» θα μπορούσε ωσαύτως να εισαχθεί και να διεξαχθεί απότα ήδη υπάρχοντα «παραδοσιακά πρακτορεία», έστω με την προυπόθεση συγκεκριμένου εμβαδού καταστήματος  και όχι από νέαξεχωριστή κατηγορία πρακτορείου. Η ίδρυση τριών ακόμη τύπων πρακτορείου ΟΠΑΠ είναι σαφές ότι θα πλήξει  το «παραδοσιακό» πρακτορείο και τους πράκτορες που σήμερα το λειτουργούν.

ΑΡΘΡΟ 4.  ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ.
Μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι:
Με την επιφύλαξη των όσων αφορούν στην πιστοποίηση των καταστημάτων τύπου ΣΤ' , τα πρακτορεία ανεξαρτήτως τύπου απαγορεύεταινα συστεγάζονται ή να συνδέονται εσωτερικά μεταξύ τους ή με άλλα καταστήματα . 
Εισάγεται  ελάχιστη απόσταση  200 μέτρων ,για όλους τους τύπους των πρακτορείων (με την επιφύλαξη των όσων αφορούν στηνπιστοποίηση των πρακτορείων τύπου Β' και ΣΤ'), από την είσοδο δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων. Εξαιρούνται τα πρακτορεία που ήδηλειτουργούν, όχι όμως και αυτά που πρόκειται να μετεγκατασταθούν.
Ως κύρια είσοδος του πρακτορείου θεωρείται μία και αυτή πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση άνω των διακοσίων μέτρων από σχολεία.
Η απόσταση  μεταξύ πρακτορείων τύπου Α' , Β' και ΣΤ' πρέπει να είναι τουλάχιστον 200 μέτρα.
Τα πρακτορεία τύπου Γ' πρέπει να απέχουν τόσο από τα παραπάνω πρακτορεία όσο και μεταξύ τους τουλάχιστον 500 μέτρα.
Σχόλιο. Φαίνεται να τηρείται ως ελάχιστη απόσταση μεταξύ όλων των τύπων πρακτορείων αυτή των 200 μέτρων (με εξαίρεση τωνπρακτορείων τύπου Γ'- BH - που πρέπει να απέχουν τόσο από τα άλλα πρακτορεία όσο μεταξύ τους τουλάχιστον 500 μέτρα),κριτήριο που υφίσταται εθιμικά επί σειρά ετών και συμβατικά μετά την υπογραφή της από 28-9-2009 Ατομικής Σύμβασης μεταξύΠρακτόρων και ΟΠΑΠ Α.Ε. Το κριτήριο αυτό ενισχύει την βιωσιμότητα των πρακτορείων ΟΠΑΠ και δημιουργεί μεταξύ τουςσυνθήκες υγιούς και όχι αθέμιτου ανταγωνισμού.
Να σημειωθεί ότι η ΟΠΑΠ Α.Ε. στις από 23-10-2015 παρατηρήσεις της στο από 21-9-2015  νέο σχέδιο του Κανονισμού εισηγείταινα υπάρξει διαφορετική ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πρακτορείων αναλόγως του τύπου τους. Συγκεκριμένα προτείνει ηελάχιστη απόσταση μεταξύ των πρακτορείων τύπου Α' (παραδοσιακά) και ΣΤ' (παραδοσιακά με vlt) να είναι αυτή των 100 μέτρων.   Επίσης εισηγείται η ελάχιστη απόσταση μεταξύ πρακτορείων και σχολείων να είναι η αυτή των 100 μέτρων.
Ο φορέας εκμετάλλευσης (ΟΠΑΠ) δικαιούται να κατανέμει γεωγραφικά  και να εγκαθιστά πρακτορεία ελευθέρως λαμβάνοντας υπόψη τουςπεριορισμούς των αποστάσεων και τις γενικές αρχές των εμπορικών, πληθυσμιακών και εισοδηματικών κριτηρίων.
Η ΟΠΑΠ Α.Ε. υποβάλλει στην ΕΕΕΠ πρόταση γεωγραφικής κατανομής και εγκατάστασης των πρακτορείων και η ΕΕΕΠ αποφασίζει εντός30 ημερών. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας η πρόταση θεωρείται ότι εγκρίθηκε.
Σχόλιο. Εκτός από εμπορικά , πληθυσμιακά και εισοδηματικά κριτήρια στην πολιτική χωροθέτησης,  η ΟΠΑΠ Α.Ε. πρέπει ναλαμβάνει υπόψη της και την βιωσιμότητα των ήδη λειτουργούντων πρακτορείων η οποία δεν θα πρέπει να βλάπτεται στα πλαίσιατης πολιτικής αυτής.
Το ωράριο λειτουργίας των πρακτορείων ορίζεται πλέον εντός των ορίων από 09.00 μέχρι 23.00  ή αν πρόκειται για Παρασκευή, Σάββατο ήπαραμονή επίσημης αργίας μέχρι 24.00.
Σχόλιο. Από την διατύπωση της διάταξης συνάγεται ότι το παραπάνω ωράριο αφορά  όλους τους τύπους των πρακτορείων καιείναι δεσμευτικό . Η δεσμευτικότητα αυτή δεν καλύπτει τις ανάγκες των πρακτορείων τις ημέρες αγώνων ή περιόδους διεξαγωγήςδιεθνών αναμετρήσεων (π.χ. champion league) όπου θα έπρεπε να υπάρχει η δυνατότητα λειτουργίας των πρακτορείων μέχρι τοτέλος των αγώνων .   
Τέλος σημειώνεται ότι για την ΟΠΑΠ Α.Ε. το άρθρο 4 του Κανονισμού έχει βαρύνουσα σημασία, τόσο για τις αποστάσεις μεταξύπρακτορείων, όσο και για την γεωγραφική κατανομή και χωροθέτηση των πρακτορείων.  

ΑΡΘΡΟ 5.  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ.
Μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι:
Το ελάχιστο εμβαδόν των πρακτορείων τύπου Α' είναι 40 τ.μ. Το 90% αυτού του χώρου θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως καθαρός χώροςγια την διεξαγωγή τυχερών παιγνίων, υποδοχής και ταμειακών συναλλαγών μη επιτρεπόμενης άλλης χρήσης .
Τα πρακτορεία τύπου Β' οφείλουν να πληρούν τις προβλεπόμενες στον κανονισμό διεξαγωγής και ελέγχου παιγνίων μέσω VLTπροδιαγραφές και να εφοδιάζονται με την πιστοποίηση τύπου Β' .
Το ελάχιστο εμβαδόν των πρακτορείων τύπου Γ' ορίζεται σε 150 τ.μ. Το 90% αυτού του χώρου θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως καθαρόςχώρος για την διεξαγωγή τυχερών παιγνίων. Για τα πρακτορεία τύπου Γ'  (BH) απαιτείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματοςυγειονομικού ενδιαφέροντος από τον αρμόδιο Δήμο εφόσον λειτουργούν ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος .
Τα πρακτορεία ΣΤ' με έως τρία παιγνιομηχανήματα οφείλουν να πληρούν τις προυποθέσεις λειτουργίας των πρακτορείων τύπου Α΄και όσεςπροβλέπονται στον κανονισμό  διεξαγωγής ελέγχου και παιγνίων μέσω VLT της ΕΕΕΠ (π.χ. 3τ.μ. ανά vlt ) .
Σχόλιο. Είναι προβληματικός ο ορισμός της έννοιας του καθαρού χώρου που θα πρέπει σε ποσοστό 90% να χρησιμοποιείται γιατην διεξαγωγή των τυχερών παιγνίων , π.χ. σε ένα πρακτορείο 40 τ.μ. ο ωφέλιμος χώρος σύμφωνα με τα ανωτέρω είναι 36 τ.μ.δηλ. απομένουν 4 τ.μ. για τον προσωπικό χώρο του πράκτορα πίσω από τον «πάγκο» , το εμβαδόν που καταλαμβάνει αυτόςτούτος ο «πάγκος» και  για τους απαραίτητους χώρους αποθήκης και τουαλέτας.
Επίσης τόσο αναφορικά με τον καθαρό χώρο όσο και με τα ελάχιστα εμβαδά κάθε τύπου πρακτορείου δεν λαμβάνεται υπόψη ηαγορά ακινήτων κάθε περιοχής όπου απαντώνται μεγάλες διαφορές σε σχέση με τα προσφερόμενα προς μίσθωση –εκμετάλλευση ακίνητα, το ύψος του μισθώματος και την εμπορικότητα αυτών . Δηλαδή είναι δυσχερές σε αρκετές περιοχές ακόμηκαι με την σημερινή οικονομική κρίση να βρεθούν καταστήματα με επαρκές εμβαδόν σε εμπορικά σημεία και ταυτοχρόνως μετέτοιο ύψος μισθώματος ώστε η λειτουργία πρακτορείου ΟΠΑΠ σε αυτά να είναι συμφέρουσα για τον πράκτορα.

ΑΡΘΡΟ 6.  ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ.
Μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι:
Στα πρακτορεία που λειτουργεί πράκτορας  αναρτάται βεβαίωση συνεργασίας με τον τύπο του πρακτορείου, όνομα πράκτορα καιυπεύθυνου πρακτορείου (όταν πρόκειται για διαφορετικά πρόσωπα) και αριθμός σύμβασης πρακτόρευσης . Στα πρακτορεία που λειτουργείο φορέας εκμετάλλευσης (ΟΠΑΠ) αναρτάται σήμανση με τον τύπο και τον υπεύθυνο πρακτορείου. Σε κάθε πρακτορείο θα υπάρχει  σήμανση του ορίου ηλικίας εισόδου σε αυτό ως επίσης και σήμανση για τους κινδύνους από την υπερβολική έκθεση σε τυχερά παίγνια.
Σχόλιο. Η διατύπωση «στα πρακτορεία που λειτουργεί ο φορέας εκμετάλλευσης  » πρέπει να συμπληρωθεί κατά τις προβλέψειςτου άρθρου 2 του Κανονισμού «αποκλειστικά και μόνο για την εκπαίδευση των υπεύθυνων πρακτορείων , την διενέργειαδράσεων υπεύθυνου παιχνιδιού...  » ώστε να μην δημιουργείται και πάλι αμφιβολία στον πράκτορα ότι θα λειτουργήσει ο ΟΠΑΠπρακτορεία για εμπορικούς και κερδοσκοπικούς σκοπούς, τα οποία θα είναι προφανώς πρότυπα όσον αφορά το εμβαδόν, τονδιάκοσμο, τον ηλεκτρονικό  εξοπλισμό και το πλήθος του προσωπικού.

ΑΡΘΡΟ 7.  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ.
Μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι:
Σε κάθε πρακτορείο ορίζεται υπεύθυνος πρακτορείου ο οποίος δύναται να είναι και ο πράκτορας.
Τόσο ο πράκτορας όσο και ο υπεύθυνος πρακτορείου πρέπει να  είναι ηλικίας μεταξύ 25 και 67 ετών, μόνιμος κάτοικος Ελλάδας, πολίτηςκράτους μέλους της Ε.Ε., δεν θα πρέπει να έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για ατιμωτικά εγκλήματα (κατά της περιουσίας , κατά της ζωής ,κατά των ηθών κ.α.) , να κατέχει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις και ναγνωρίζει ελληνικά. Όταν πρόκειται για προσωπική εταιρία  τα αυτά ισχύουν για τους εταίρους και όταν πρόκειται για κεφαλαιουχική,  αυτάισχύουν για τα μέλη του ΔΣ.
Τόσο ο πράκτορας όσο και ο υπεύθυνος πρακτορείου οφείλουν να είναι κάτοχοι απολυτηρίου λυκείου και να έχουν εκπληρώσειστρατιωτικές υποχρεώσεις. Εξαιρούνται των υποχρεώσεων αυτών οι υφιστάμενοι πριν την δημοσίευση του κανονισμού πράκτορες.
Ως υπεύθυνος πρακτορείου ορίζεται ο πράκτορας ή άλλο φυσικό πρόσωπο. Εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο υπεύθυνος πρακτορείουείναι ο διαχειριστής ή ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού.
Σχόλιο. Στην περίπτωση που το νέο όριο ηλικίας για τον πράκτορα ΟΠΑΠ είναι από 25 έως 67 ετών, αυτομάτως γεννάται τοερώτημα ποια θα είναι η πρόβλεψη για τους  πράκτορες που είναι ήδη κάτω των 25 και  άνω των 67 ετών;
Τα όρια ηλικίας  για τον πράκτορα να παραμείνουν όπως ισχύουν σήμερα , ήτοι από 18  (άλλως 21) ετών μέχρι θεμελιώσεως δικαιώματος συνταξιοδοτήσεως. 
Επίσης γεννάται το ερώτημα αν ο υπεύθυνος πρακτορείου  έχει υποχρέωση φυσικής παρουσίας σ' αυτό, πως θα μπορέσει ναανταπεξέλθει στο συνεχές ωράριο λειτουργίας .

ΑΡΘΡΟ 8.   ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ.
Μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι:
Για την οργάνωση, διεξαγωγή , διαχείριση και λειτουργία κάθε είδους τυχερού παιγνίου στην Ελληνική Επικράτεια η ΟΠΑΠ Α.Ε συμβάλλεταιελευθέρως με τους πράκτορες. Οι συμβάσεις καταρτίζονται εγγράφως και η ΟΠΑΠ Α.Ε. τηρεί αρχείο αυτών.
Στις συμβάσεις αναφέρονται μεταξύ άλλων: ο τύπος του πρακτορείου, τα είδη των τυχερών παιγνίων που διεξάγονται στο πρακτορείοτύπου Α' και που καθορίζονται από την ΟΠΑΠ Α.Ε. , η υποχρέωση των πρακτόρων να παρέχουν στην ΕΕΕΠ κάθε πληροφορία ή έγγραφοσχετικά με την διεξαγωγή των παιγνίων όπως και ελεύθερη πρόσβαση στα εξουσιοδοτημένα όργανά της, η υποχρέωση των πρακτόρων ναακολουθούν τις οδηγίες της ΟΠΑΠ Α.Ε. και της ΕΕΕΠ για την αποφυγή νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η τήρησηεχεμύθειας για την ταυτότητα των διαγωνιζομένων, η ευθύνη των πρακτόρων για την επέκταση των  εν λόγω υποχρεώσεων σε όλους τουςεργαζόμενους στο πρακτορείο ανεξαρτήτως σχέσεως εργασίας, τα στοιχεία του Υπεύθυνου Πρακτορείου , ότι η άδεια είναι προσωποπαγήςκαι αμεταβίβαστη κ.λ.
Σχόλιο. Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι τα παίγνια που αυτή την στιγμή παρέχονται από τα πρακτορεία τύπου Α', τα δικά μας δηλ. παραδοσιακά πρακτορεία,   μπορούν ανά πάσα στιγμή να αλλάξουν σύμφωνα με την εμπορική πολιτική της ΟΠΑΠ Α.Ε.  
Άρθρο   8.3.17 «... οι Συμβάσεις και τα δικαιώματα που εδραιώνουν ως προς την πρακτόρευση των Τυχερών Παιγνίων είναι προσωποπαγήκαι αμεταβίβαστα» .
Άρθρο  8.3.18. «.... Στην περίπτωση που ο πράκτορας είναι φυσικό πρόσωπο .... στα δικαιώματα που απορρέουν από την Σύμβασηυπεισέρχεται ο σύζυγος ή οι κατιόντες .... στις παρακάτω περιπτώσεις: συνταξιοδότησης, θανάτου και πιστοποιημένης αναπηρίας....»
 Σχόλιο. Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται ότι επιδιώκεται η κατάργηση των μεταβιβάσεων αδειών λειτουργίας  πρακτορείωνΟΠΑΠ, καθώς δεν γίνεται περαιτέρω μνεία για το πότε έχει εύλογο συμφέρον μεταβίβασης ο πράκτορας. Ωστόσο ο πράκτοραςπρέπει να διατηρήσει το δικαίωμα μεταβίβασης της άδειας λειτουργίας του πρακτορείου με τους όρους και προυποθέσεις πουσήμερα ισχύουν (άρθρο 20 Ατομικής Σύμβασης ). Να σημειωθεί ότι και με το ισχύον καθεστώς της Σύμβασης είναι προσωποπαγέςτο δικαίωμα της πρακτόρευσης και καταρχήν αμεταβίβαστη η άδεια . Συνεπώς  να υποστηριχθεί ανυποχώρητα ότι οι άδειεςμεταβιβάζονται με τις προυποθέσεις που ισχύουν σήμερα. 
Δεν θα πρέπει να θιγεί το δικαίωμα του πράκτορα στην «μεταβίβαση» στο οποίο  ενσωματώνονται  οι κόποι , η συνεχής  εργασία ετών και η συνδικαλιστική επιδίωξη ολόκληρου του κλάδου επί δεκαετίες και περιλαμβάνει την φήμη και πελατεία την οποίαδημιούργησε ο ίδιος  με  την εξοντωτική του εργασία χωρίς Κυριακές, εορτές και διακοπές ,συμβάλλοντας έτσι στο μέγεθος τηςοικονομικής οντότητας που σήμερα είναι η ΟΠΑΠ Α.Ε.
Αξιοπερίεργο μάλιστα είναι ότι η ΟΠΑΠ Α.Ε. μας θεωρεί «φυσικό της δίκτυο» χωρίς να έχει δαπανήσει ούτε ένα ευρώ για το «στήσιμο» των καταστημάτων μας, τις συνεχείς ανακαινίσεις τους και τις τυχόν μεταφορές τους.
Να σημειωθεί ότι η ΟΠΑΠ Α.Ε. στις από 23-10-2015 παρατηρήσεις της στο από 21-9-2015 σχέδιο του Κανονισμού εισηγείται τηνδιακριτική της ευχέρεια και όχι την κανονιστική της υποχρέωση στην περ. 8.3.18, γεγονός που σημαίνει ότι σκοπός της είναι οαπόλυτος έλεγχος της διάθεσης των αδειών και ο αποκλεισμός ακόμη και των κατιόντων και του συζύγου του πράκτορα .
Επίσης πρέπει να προσεχθεί ότι με τα οριζόμενα στο παρόν σχέδιο Κανονισμού για την μεταβίβαση της άδειας στο σύζυγο και τους κατιόντες του πράκτορα σε περίπτωση συνταξιοδότησης , θανάτου ή ανικανότητας αυτού είναι πολλές οι περιπτώσεις όπου η άδεια θα «χαθεί». Παραδείγματα: Πράκτορας χωρίς σύζυγο (διαζευγμένος) και με  τέκνα ανήλικά ή κάτω των 25 ετών σύμφωνα με το σχέδιο, πράκτορας με ενήλικα τέκνα με άλλη κύρια απασχόληση και σύζυγο  μεγάλης ηλικίας, πράκτορας που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης  . Πρέπει να γίνει πρόβλεψη ευρύτερου πλαίσιου  μεταβιβάσεων (σε συγγενείς μέχρι τρίτου βαθμού , όπως σήμερα η Σύμβαση ορίζει )  ώστε η άδεια να μπορεί να παραμείνει στην οικογένεια του πράκτορα.  

Συνδυαστική παρατήρηση. Είναι αξιοσημείωτο ότι ο συνδυασμός των όσων μεταξύ άλλων αναφέρονται στο  άρθρο 4  (χωροθέτηση και λειτουργία πρακτορείων ), άρθρο 2.2, 2.4 και  6.2 (πρακτορεία που λειτουργεί η ΟΠΑΠ Α.Ε.)  και στο άρθρο 8.3.17,  8.3.18  (κατάργηση μεταβιβάσεων ) οδηγεί με ασφάλεια στο συμπέρασμα ότι σκοπός της ΟΠΑΠ Α.Ε. είναι η δημιουργία πρωτύπων πρακτορείων στα πιο αξιόλογα εμπορικά σημεία κάθε επιμέρους περιοχής που θα  λειτουργεί η ίδια η Εταιρία με αποτέλεσμα ο πράκτορας και το μικρό  πρακτορείο να οδηγηθούν σε μαρασμό ή αφανισμό . 

ΑΡΘΡΟ 9.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.
Μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι η ΕΕΕΠ πραγματοποιεί με κλιμάκιά της  οποτεδήποτε έλεγχο συμμόρφωσης με τις διατάξεις του Κανονισμού,η παράβαση των οποίων επισύρει κυρώσεις.

ΑΡΘΡΟ 10. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ.
Μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι εξουσιοδοτημένα κλιμάκια ελέγχου της ΕΕΕΠ διαπιστώνουν τις παραβάσεις.

ΑΡΘΡΟ 11.-14  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ- ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ
ΣχόλιοΕίναι αναμενόμενο η Επιτροπή Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων εξ ορισμού να ασκεί τον έλεγχο της διεξαγωγής τωνπαιγνίων και κατά συνέπεια και των πρακτορείων.
Αξιοσημείωτο επίσης είναι ότι η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει δικά της όργανα ελέγχου, τους αποκαλούμενους «επιθεωρητές» οι οποίοιελέγχουν  το νόμιμο και εύρυθμο της διεξαγωγής των παιγνίων αλλά και των πρακτόρων γενικότερα.
Να σημειωθεί ότι η θέση της ΟΠΑΠ Α.Ε. είναι η κατάργηση των άρθρων 11-14.  

ΑΡΘΡΟ 15. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ- ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
Μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι:
Ο Κανονισμός ισχύει με την δημοσίευσή του στο ΦΕΚ.
Η ΟΠΑΠ Α.Ε. οφείλει να τροποποιήσει τις υφιστάμενες συμβάσεις εντός 90 ημερών από την δημοσίευση στο ΦΕΚ.
Τα ήδη λειτουργούντα πρακτορεία έχουν χρόνο 18 μηνών να μετεγκατασταθούν σε καταστήματα που πληρούν τις απαιτούμενες από τονΚανονισμό προυποθέσεις.  
ΣχόλιοΔεν δίνεται κανένα περιθώριο για την εφαρμογή του Κανονισμού όπως αυτό των 60 ημερών από την δημοσίευσή του ΦΕΚ  που δινόταν με το  αρχικό σχέδιο Κανονισμού του Φεβρουαρίου 2015. Θα πρέπει να δοθεί το αντίστοιχο περιθώριο,προκειμένου να μην αιφνιδιαστεί ο κλάδος αλλά και να  υπάρξει δυνατότητα ηπιότερης προσαρμογής και μετάβασης στο νέοκαθεστώς.
Γίνεται όμως πρόβλεψη για τροποποίηση των ήδη υφισταμένων συμβάσεων και όχι για κατάρτιση νέων,  γεγονός ευνοικό γιατους πράκτορες καθώς το κείμενο της από 28-9-2009 Ατομικής Σύμβασης υπήρξε προιόν πολυετούς διαπραγμάτευσης μεταξύπρακτόρων και ΟΠΑΠ και συνεπώς και μετά την τροποποίησή της, ελπίζεται ότι θα περιλαμβάνει ευνοικές για τους πράκτορες διατάξεις .      
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ.
Οι προτάσεις μας σχετικά με το σχέδιο του νέου Κανονισμού είναι οι κατωτέρω:
-          Να αποκλειστεί η δυνατότητα της ΟΠΑΠ Α.Ε. να λειτουργεί δικά της πρακτορεία . Είναι σαφές ότι η λειτουργία αυτών των πρακτορείων θα δημιουργήσει συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού για τα δικά μας πρακτορεία .
-          Να διευκρινιστεί η έννοια του αμιγούς χώρου για τα πρακτορεία μας , τα παραδοσιακά πρακτορεία τύπου Α',  ώστε να υπάρχει σαφής δυνατότητα παροχής και άλλων υπηρεσιών όπως αυτή  της εξόφλησης λογαριασμών και της προσφοράς αναψυκτικών  και ελαφρών γευμάτων (σάντουιτς, κρουασάν) μέσω αυτόματων πωλητών. Να αναγνωριστεί δηλαδή το υπάρχον καθεστώς λειτουργίας των πρακτορείων μας.
-          Να ισχύσει ευέλικτο  ωράριο λειτουργίας των πρακτορείων μας ώστε να μπορούμε να εξυπηρετούμε καλύτερα τους διαγωνιζόμενους.
-          Να συνεχίσει να ισχύει το ίδιο ηλικιακό όριο για τον πράκτορα και τον υπεύθυνο πρακτορείου με αυτό που ισχύει σήμερα , δηλ. από  18 έως συνταξιοδοτήσεως.
-          Να συνεχίσει η δυνατότητα μεταβίβασης της άδειας πρακτορείου ΟΠΑΠ από τον πράκτορα και να κατοχυρωθεί η δυνατότητα μεταβίβασης αυτής στην περίπτωση συνταξιοδοτήσεως , θανάτου ή ολικής ανικανότητας σε συγγενείς του μέχρι τρίτου βαθμού (όπως ισχύει σήμερα) ώστε η άδεια να παραμένει στην οικογένειά του πράκτορα.
-          Η τροποποίηση της υπάρχουσας Ατομικής Σύμβασης να γίνει στον μικρότερο δυνατό βαθμό καθώς εμμένουμε στο περιεχόμενο του κειμένου της που υπήρξε προιόν διαπραγμάτευσης και αγώνων και λειτούργησε επαρκέστατα από την σύναψή της μέχρι και σήμερα.   

Θεσσαλονίκη 1 Νοεμβρίου 2015
Ο εντολοδόχος δικηγόρος

Φίλιππος Δημ. ΖιάννηςCategories:
  • Ο.Ε.Ε.Θ.

  • Ε.Ε.Θ.

  • ΟΠΑΠ

  • ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ