Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑΓΡΑΦΕΙΑ
 ΦΙΛΙΠΠΟΥ  ΔΗΜ.  ΖΙΑΝΝΗ- ΣΟΦΙΑΣ ΜΕΛΕΤΙΔΟΥ ΖΙΑΝΝΗ& Συνεργατών
Μητροπόλεως 40, Θεσσαλονίκη  54623  τηλ. -  fax :  2310 / 271  550,  272  550

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Κατόπιν σχετικής ανάθεσης εντολής από την Πρόεδρο της ΈΝΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΟΠΑΠ ΝΟΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  κας Αναστασίας Τζαμπαζλή, αναφορικά με το εάν η «Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων» -  (ΕΕΕΠ)είναι αρμόδια να εγκρίνει ή απορρίψει το σχέδιο «Κανονισμού Πρακτόρων ΟΠΑΠ ΑΕ.»και συγκεκριμένα ως προς τα ζητήματα:
Α. Των αποστάσεων μεταξύ πρακτορείων και
Β. Της μεταβίβασης επιχείρησης πρακτορείου,
παραθέτουμε συνοπτικά τα ακόλουθα:
ΙΣΤΟΡΙΚΟ- ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Καταρχήν στις αρμοδιότητες της ΕΕΕΠυπάγονται ιδίως η έκδοση των κανονιστικών πράξεων , η χορήγηση αδειών και πιστοποιήσεων και ακραιφνώς ο έλεγχος της αλυσίδας διεξαγωγής των παιγνίων , ήτοι παίγνια, χώροι, πρόσωπα, παιγνιομηχανήματα.
Η ίδρυσή της προβλέφθηκε από τον Νόμο 3229/2004 , έλαβε την παραπάνω ονομασία της με τον Νόμο 4002/2011 και από τον Φεβρουάριο του 2012 λειτουργεί ως ανεξάρτητη διοικητική αρχή με διοικητική και οικονομική ανεξαρτησία και αυτοτέλεια , ενώ από τον Μάιο του 2014 έχει ιδία νομική προσωπικότητα.
 Με τον Νόμο 4141/2013 , άρθρο 24 , που τροποποίησε το άρθρο 28 του Νόμου 4002/2011,  συνεστήθη Τριμελής Επιτροπή Ελέγχου της ΟΠΑΠ ΑΕστην οποία το ένα μέλος προέρχεται από τα διορισμένα μέλη της ΕΕΕΠ και τα άλλα δύο επιλέγονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων .
Σκοπός της να «…επιβλέπει και μεριμνά την τήρηση εκ μέρους της ΟΠΑΠ Α.Ε. , των πρακτόρων της και των παραχωρησιούχων… , της κείμενης νομοθεσίας και των συμβατικών υποχρεώσεων της ΟΠΑΠ Α.Ε. έναντι του Ελληνικού Δημοσίου » , σύμφωνα με  άρθρο 28 παρ.3 Ατου Νόμου4002/2011.
Σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη και όλως ενδεικτικώς θέματα που αφορούν στον έλεγχο της Επιτροπής είναι ο αριθμός των σημείων πώλησης των υπηρεσιών (της ΟΠΑΠ Α.Ε.), το χρονοδιάγραμμα λειτουργίας τους και  το περιεχόμενο των συμβάσεων της ΟΠΑΠ με τους πράκτορες.
Έτσι λοιπόν η ΟΠΑΠ εισηγείται προς την Επιτροπή και σε περίπτωση διαφωνίας με αυτήν , οφείλει να απέχει από την λήψη απόφασης. Η διαφωνία της Επιτροπής απευθύνεται προς το Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε. και κοινοποιείται στην ΕΕΕΠ. Στην περίπτωση αυτή η ΟΠΑΠ Α.Ε. μπορεί να προσφύγει κατά των αποφάσεων της Επιτροπής στην ΕΕΕΠ η οποία έχει δικαίωμα να κάνει δεκτή την προσφυγή, να την απορρίψει ή να  ρυθμίσει το θέμα  με διαφορετικό τρόπο.
Αξιοσημείωτο τυγχάνει ότι σύμφωνα με την παρ. 3Α εδ. δ υποεδάφιο 7 του άρθρου 28 του Νόμου 4002/2011 «Το κόστος λειτουργίας της Επιτροπής , καλύπτεται από την ΟΠΑΠ Α.Ε.», δηλ. ο ελεγχόμενος αποζημιώνει τον ελεγκτή του!!!
Σύμφωνα με το Νόμο 2843/2000 , άρθρο 27 παρ. 11 περ. β’ , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ορίζεται ότι «Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων, μετά από πρόταση της ΟΠΑΠ Α.Ε.,θεσπίζονται τα ειδικότερα κριτήρια, βάσει των οποίων η ΟΠΑΠ Α.Ε. συμβάλλεται με πράκτορες, ιδίως δε κριτήρια δημογραφικά, ώστε να υφίσταται εύλογη σχέση ανάμεσα στον αριθμό των πρακτορείων σε κάθε περιοχή προς τον πληθυσμό της περιοχής αυτής, προκειμένου να αποτρέπεται μεγάλη συγκέντρωση πρακτορείων στην ίδια εδαφική περιοχή, κριτήρια καιπροϋποθέσεις για τη διασφάλιση των βασικών σκοπών και των θεμελιωδών αρχών της πρακτόρευσης τυχερών παιγνίων, ιδίως δε την εμπέδωση της δημόσιας τάξης, την προστασία του κοινού από τον εθισμό στα τυχερά παίγνια, την πρόληψη της απάτης, την καταστολή του εγκλήματος και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την προστασία των 
ανηλίκων και των καταναλωτών, την εξασφάλιση της διαφάνειας και του αδιάβλητου των τυχερών παιγνίων, την κανονική, απρόσκοπτη, ελεγχόμενη και ασφαλή διεξαγωγή των τυχερών παιγνίων,καθώς και τον αυστηρό έλεγχο των όρων και των προϋποθέσεων διεξαγωγής της στοιχηματικήςδραστηριότητας και της συμμετοχής του κοινού σε αυτή, ώστε με τον τρόπο αυτόν να εξασφαλίζεται η ακεραιότητα των γεγονότων τα οποία αποτελούν το αντικείμενο της στοιχηματικής δραστηριότητας, οι βασικοί κανόνες, οι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας της επιχείρησης του πράκτορα.»
Δυνάμει της ανωτέρω διάταξης η ΟΠΑΠ ΑΕ συνέταξε σχέδιο «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΟΠΑΠ Α.Ε. » το οποίο και υπέβαλε στην ΕΕΕΠ . Η Τριμελής Επιτροπή Ελέγχου της ΟΠΑΠ Α.Ε. επιλήφθηκε της πρότασης , εισηγήθηκε στην ΕΕΕΠ ότι το σχέδιο θα πρέπει να τεθεί σε διαβούλευση. Έτσι η ΕΕΕΠ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση αυτούσιο το σχέδιο του «Κανονισμού» όπως της το υπέβαλε η ΟΠΑΠ Α.Ε. που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο  στην ιστοσελίδα της «www.opengov.gr( Ανοιχτή Διακυβέρνηση)» την 27-2-2015.
Ως γνωστόν, το εν λόγω σχέδιο υπέστη ήδη άλλες δύο επεξεργασίες και διαφοροποιήσεις μετά από προτάσεις  και γνωμοδοτήσεις τόσο της ΠΟΕΠΠΠ , όσο και της Ένωσης Πρακτόρων  ΟΠΑΠ Ν. Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής.
ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ
Αυτονόητο είναι ότι εξ ορισμούη ΕΕΕΠ ως εποπτεύουσα και ελέγχουσα Αρχή έχει τον πρώτο λόγο να εγκρίνει ή να απορρίψει διατάξεις του σχεδίου Κανονισμού  σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της που έλκει εκ του Νόμου.
Αναφορικά με τα ειδικότερα  θέματα  των αποστάσεων μεταξύ των πρακτορείων και του θέματος των μεταβιβάσεων των αδειών γίνεται κατανοητό, σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω εκτεθέντα,  ότι πρόκειται για θέματα που εμπίπτουν στο πλαίσιο του σχεδίου του Κανονισμού, καθώς αφορούν στα ειδικότερα κριτήρια βάσει των οποίων η ΟΠΑΠ συμβάλλεται με τους πράκτορες.
Βεβαίως η Ανεξάρτητη Αρχή κυρίως ενδιαφέρεται για τον έλεγχο της νομιμότητας και την προστασία των καταναλωτών από παράνομες δραστηριότητες εκ της διεξαγωγής των τυχερών παιγνίων. Ως εκ τούτου το ενδιαφέρον της εστιάζεται σε παραβάσεις κανόνων δημοσίας τάξεως και θα μπορούσε κανείς να αχθεί στο συμπέρασμα ότι οι ρυθμίσεις περί αποστάσεων των πρακτορείων και περί μεταβιβάσεων των αδειών αποτελούν θέματα συνεννόησης και συμφωνίας μεταξύ ΟΠΑΠ ΑΕ και Πρακτόρων , χωρίς να σημαίνει αυτό ότι η Επιτροπή Ελέγχου δεν είναι αρμόδια να ρυθμίζει και αυτά τα θέματα.
Εξ άλλου με την παρ. 14 του άρθρου 24 του Ν. 4141/2013 (που αντικαθιστά την παρ. 12 του άρθρου 27 του Ν. 2843/2000 ) ορίζεται ότι « Στη σύμβαση μεταξύ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και των πρακτόρων της πρέπει να περιλαμβάνονται απαραιτήτως και τα ακόλουθα:
 α. η διαπίστωση ότι συντρέχουν τα κριτήρια που θέτει η Ε.Ε.Ε.Π. σύμφωνα με την παράγραφο 11,
 β. η υποχρέωση τήρησης εκ μέρους των πρακτόρων των κανονισμών διεξαγωγής των παιγνίων της ΟΠΑΠ Α.Ε,
 γ. η υποχρέωση των πρακτόρων να παρέχουν άμεσα κάθε πληροφορία ή έγγραφο που θα ζητηθείαπό την Ε.Ε.Ε.Π. σε σχέση με τα παίγνια τα οποία διεξάγουν και λειτουργούν,
 δ. οι λόγοι καταγγελίας των συμβάσεων, ανάμεσα στους οποίους πρέπει να περιλαμβάνεται και ηδιαπιστωμένη παραβίαση των κανονισμών διεξαγωγής των παιγνίων της ΟΠΑΠ Α.Ε, όπως έχουνεγκριθεί από την Ε.Ε.Ε.Π, καθώς και τις συνέπειες, σε περίπτωση καταγγελίας.»
Γίνεται κατανοητό λοιπόν ότι με την ισχύ του Κανονισμού θα μας υποδειχθεί να οδεύσουμε και σε τροποποίηση της Σύμβασης μεταξύ Πρακτόρων -  ΟΠΑΠ Α.Ε.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Εκ του παρατεθέντος θεσμικού πλαισίου εύκολα συνάγεται το συμπέρασμα ότι η ΟΠΑΠ Α.Ε. προτείνει και η ΕΕΕΠ θεσμοθετεί, μετά από την εισήγηση της Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου.
Επί των τεθέντων δύο συγκεκριμένων ερωτημάτων και σύμφωνα με τα ανωτέρω, αρμόδια επί παντός ζητήματος που αφορά την σύννομη λειτουργία της ΟΠΑΠ Α.Ε. και τις σχέσεις της με τους Πράκτορες παραμένει η ΕΕΕΠ .
Ειδικότερα και όσον αφορά το πρώτο ερώτημα  , αυτό των αποστάσεων μεταξύ των πρακτορείων , σύμφωνα με τον Νόμο 2843/2000 , άρθρο 27 παρ. 11 περ. β’στον Κανονισμό πρέπει να περιέχονται κριτήρια προκειμένου να αποτρέπεται μεγάλη συγκέντρωση πρακτορείων στην ίδια εδαφική περιοχή, γεγονός που θα επέλθει στην περίπτωση κατά την οποία επιτραπεί ως ελαχίστη απόσταση αυτή των 100 μέτρων μεταξύ των πρακτορείων ΟΠΑΠ.
Επ’ αυτού λόγο έχει η Επιτροπή Ελέγχου και τελικώς η ΕΕΕΠ , για  να κρίνει ότι με την απόσταση των 100 μέτρων μεταξύ πρακτορείων θα συσσωρευτούν πολλά πρακτορεία στην ίδια περιοχή και να αχθεί σε απαγόρευση της πρότασης αυτής.
Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα ,αυτό των μεταβιβάσεων των επιχειρήσεων των πρακτορείων , ανάγεται στις σχέσεις Πρακτόρων – ΟΠΑΠ και δεν αναφέρεται ειδικώς στα κριτήρια που θέτει ο Νόμος και που  πρέπει  να περιλαμβάνονται στον υπό έκδοση Κανονισμό . Είναι κατανοητό ότι αποτελεί ζήτημα που μπορεί να επιλυθεί με συνεννόηση και κοινή συμφωνία ΟΠΑΠ – Πρακτόρων , γνωστού του ενδιαφέροντος του κλάδου που επί σειρά δεκαετιών αγωνίζονταν να  το πετύχει.
Εν κατακλείδι συμπεραίνουμε ότι  ο Νόμος με τα κριτήρια που θέτει για τον Κανονισμό ενδιαφέρεται κυρίως για εφαρμογή των Κανόνων Δημοσίας Τάξεως που άπτονται του Δημοσίου Συμφέροντος (εφαρμογή των Νόμων, προστασία του καταναλωτικού κοινού από εθισμό στα τυχερά παίγνια, αποτροπή εγκληματικών ενεργειών κ.λ.) .
Έτσι φρονούμε ότι με την συναίνεση της ΕΕΕΠ,  ζητήματα όπως τα ανωτέρω  δηλ. αποστάσεις – μεταβιβάσεις θα μπορούσαν να επιλυθούν με συνεννόηση Πρακτόρων και ΟΠΑΠ διότι κοινά τα συμφέροντά τους και κοινή η αναγκαιότητα της ύπαρξης αρμονικής συνεργασίας μεταξύ τους προς επίτευξη των στόχων τους.

Θεσσαλονίκη 17-10-2016
Categories:
  • Ο.Ε.Ε.Θ.

  • Ε.Ε.Θ.

  • ΟΠΑΠ

  • ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ