Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2016

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ    ΓΡΑΦΕΙΑ
ΦΙΛΙΠΠΟΥ  ΔΗΜ.  ΖΙΑΝΝΗ,   ΣΟΦΙΑΣ ΜΕΛΕΤΙΔΟΥ - ΖΙΑΝΝΗ   & Συνεργατών
Μητροπόλεως 40, Θεσσαλονίκη  54623  τηλ. -  fax :  2310 / 271  550,  272  550, 6944358889, 6932156646


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟΝ , ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΣΧΟΛΙΑ και ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
επί της δημοσιευθείσας στο ΦΕΚ Τεύχος Β’ αρ. 3923/7-12-2016 απόφασης υπ’ αρ. 229/2/18-11-2016 της ΕΕΕΠ με τίτλο «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. »

Κατόπιν σχετικής ανάθεσης εντολής από την Πρόεδρο της ΈΝΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΟΠΑΠ ΝΟΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  κας Αναστασίας Τζαμπαζλή, παραθέτουμε περίληψη και κατ’ άρθρον επισημάνσεις, παρατηρήσεις και σχολιασμούς επί του άρτι δημοσιευθέντος στο ΦΕΚ Τεύχος Β’ αρ. 3923/7-12-2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.
Ο δημοσιευθείς «Κανονισμός »  πέραν του ορισμού των κριτηρίων βάσει των οποίων η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα συμβάλλεται με τους πράκτορες, ορίζει εκ νέου  την έννοια του πρακτορείου και αλλάζει ριζικά και εκ βάθρων  την σχέση του πράκτορα με την ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΠΡΟΙΜΙΟ
Εισαγωγικά με τις καινοτομίες που εισάγει ο δημοσιευμένος πλέον Κανονισμός ενισχύει την θέση της ΟΠΑΠ Α.Ε. και αποδυναμώνει την θέση του μέσου πράκτορα .
Προωθείται σχέδιο δημιουργίας «εύρωστων» πρακτορείων των παιγνίων του ΟΠΑΠ με VLT και ποικίλων άλλων υπηρεσιών πλαισιομένων και από προσφορά φαγητών, ποτών και αναψυκτικών. Διαφαίνεται η τάση της ΟΠΑΠ Α.Ε. προς δημιουργία μεγάλων πρακτορείων σε κεντρικά σημεία.
Ειδικότερα όσον αφορά την έννοια του «πρακτορείου ΟΠΑΠ»,  εισάγονται πλέον τέσσερις (4) τύποι πρακτορείων τα οποία λειτουργεί είτε ο πράκτορας με σύμβαση με την ΟΠΑΠ Α.Ε. είτε η ίδια η  ΟΠΑΠ Α.Ε. ως «φορέας εκμετάλλευσης». Ο πράκτορας, όταν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο πρέπει να έχει ηλικία τουλάχιστον 18 ετών χωρίς προβλεπόμενο ανώτατο όριο ηλικίας, να έχει ιθαγένεια κράτους μέλους της Ε.Ε. και να μην έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για σειρά ατιμωτικών αδικημάτων.
 Σε κάθε πρακτορείο  ορίζεται  «υπεύθυνος πρακτορείου» και  πρέπει  μεταξύ άλλων να έχει ηλικία μεταξύ 21-67 ετών, να έχει ιθαγένεια κράτους μέλους της Ε.Ε., να γνωρίζει την Ελληνική, να διαθέτει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις  και να μην έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για σειρά ατιμωτικών αδικημάτων.
 Η άδεια πρακτόρευσης φαίνεται να ανήκει ως όρος στο παρελθόν και αντικαθίσταται πλέον από την «βεβαίωση συνεργασίας» που χορηγεί ο φορέας εκμετάλλευσης (ΟΠΑΠ Α.Ε.).
Εισάγεται η δυνατότητα συστέγασης των πρακτορείων και η δυνατότητα επικοινωνίας εσωτερικά καταστημάτων με άνοιγμα στην  μεσοτοιχία. Έτσι , σε συνδυασμό με τις άλλες προσφερόμενες  υπηρεσίες δημιουργούνται  «υπερπρακτορεία» που  θα απειλήσουν βάσιμα την επιβίωση του μέσου πράκτορα.
 Η μεταβίβαση του πρακτορείου επιτρέπεται για τον πράκτορα – φυσικό πρόσωπο μόνον σε σύζυγο , σε άτομο με το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, στους κατιόντες του ή ελλείψει αυτών σε συγγενή μέχρι γ’ βαθμού (ανιψιός εξ αδελφού ) και όταν πρόκειται για μεταβίβαση από πράκτορα – φυσικό πρόσωπο σε τρίτο πρόσωπο μόνο στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης, θανάτου ή αναπηρίας ποσοστού 67% και άνω του πράκτορα.  
Τέλος συνάγεται ότι καταργούνται οι  ήδη υπάρχουσες ατομικές συμβάσεις, προκειμένου να υπογραφούν νέες μεταξύ πρακτόρων και ΟΠΑΠ ΑΕ εντός 90 ημερών από την δημοσίευση του κανονισμού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, χρονικό διάστημα σύμφωνα με το οποίο ο φορέας εκμετάλλευσης υποχρεούται να προσαρμοσθεί με τις διατάξεις της απόφασης της ΕΕΕΠ υπ’ αρ. 229/2/18-11-2016 με τον τίτλο «Κανονισμός Πρακτόρων ΟΠΑΠ της Α.Ε.». 
   Αναλυτικότερα :

ΑΡΘΡΟ 1 - ΟΡΙΣΜΟΙ.
Βεβαίωση συνεργασίας. Το πιστοποιητικό που χορηγεί η ΟΠΑΠ Α.Ε. στον Πράκτορα μετά την υπογραφή της σύμβασης πρακτόρευσης.
Εμπορική πολιτική. Οι εμπορικοί και οικονομικοί όροι συνεργασίας μεταξύ ΟΠΑΠ Α.Ε. και Πρακτόρων που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης πρακτόρευσης.  
Κανονισμός παιγνίων. Προβλέπεται στο άρθρο 29 Ν. 4002/2011.
Οικισμός. Η Διοικητική διαίρεση με πληθυσμό αυτόν της τελευταίας διαθέσιμης απογραφής.
Παιγνιομηχανήματα.  Τα γνωστά ηλεκτρονικά μηχανήματα (Video Lottery Terminal- VLT).
Πράκτορας .Φυσικό ή νομικό πρόσωπο με το οποίο η ΟΠΑΠ Α.Ε. συνάπτει την σύμβαση πρακτόρευσης.
Πρακτορεία. Τα εκάστοτε σημεία πώλησης της ΟΠΑΠ Α.Ε. (Νόμος 4002/2011, άρθρο 25 περ.ιζ’).
Σύμβαση πρακτόρευσης. Η έγγραφη σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και του πράκτορα και περιλαμβάνει οπωσδήποτε την εμπορική πολιτική , όπως αυτή κάθε φορά διαμορφώνεται από την ΟΠΑΠ Α.Ε.
Τυχερά παίγνια. Τα εκάστοτε τυχερά παίγνια που δικαιούται να διεξάγει νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια η ΟΠΑΠ Α.Ε. και τα παίγνια για τα οποία έχει παραχωρηθεί δικαίωμα διεξαγωγής τους σε άλλο πρόσωπο από το Ελληνικό Δημόσιο και έχει συναφθεί σχετική σύμβαση στα πρακτορεία με την ΟΠΑΠ Α.Ε.
Υπεύθυνος πρακτορείου. Το φυσικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την λειτουργία του πρακτορείου και την τήρηση του Κανονισμού Πρακτόρων.
Φορέας Εκμετάλλευσης . Η ΟΠΑΠ Α.Ε.
Παρατηρήσεις. Γίνεται σαφές ότι η από 28-9-2009 Ατομική Σύμβαση ΟΠΑΠ και Πρακτόρων αντικαθίσταται πλέον από την «ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ»  που θα υπογράφεται μεταξύ ΟΠΑΠ Α.Ε. και Πρακτόρων (φυσικών ή νομικών προσώπων) , θα είναι έγγραφη και μετά την υπογραφή της θα χορηγείται  «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ» από την ΟΠΑΠ Α.Ε. στον Πράκτορα.
Η «Σύμβαση Πρακτόρευσης» θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά στο κείμενό της την «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ» της ΟΠΑΠ Α.Ε. , τους εμπορικούς και οικονομικούς δηλαδή όρους βάσει των οποίων η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα συνεργάζεται με τον Πράκτορα , όπως οι όροι αυτοί θα διαμορφώνονται κάθε φορά ( σε κάθε σύμβαση που θα υπογράφεται ή όποτε αλλάζει η εμπορική – οικονομική πολιτική της ΟΠΑΠ Α.Ε. ;) από τον Φορέα Εκμετάλλευσης – ΟΠΑΠ ΑΕ.
 ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ είναι το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) που συνάπτει την «Σύμβαση Πρακτόρευσης» και ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ το φυσικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την λειτουργία του Πρακτορείου και την τήρηση του Κανονισμού. 
Ωσαύτως από τα ανωτέρω γίνεται σαφές ότι ό όρος «άδεια πρακτορείου ΟΠΑΠ» παύει πλέον να υφίσταται και η «άδεια» παύει πλέον να εκδίδεται. Αντ’ αυτής υπάρχει η υπογραφή της «Σύμβασης Πρακτόρευσης» που οδηγεί ακολούθως στην έκδοση «Βεβαίωσης Συνεργασίας». 

ΑΡΘΡΟ 2. – ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.
Οι διατάξεις του Κανονισμού εφαρμόζονται με ευθύνη της ΟΠΑΠ Α.Ε. για το σύνολο των πρακτορείων και των πρακτόρων και όλων των τυχερών παιγνίων που διεξάγονται σε αυτά.

ΑΡΘΡΟ 3.  ΧΩΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ.
-3.1. Τα τυχερά παίγνια  διεξάγονται επίγεια από την ΟΠΑΠ Α.Ε. μέσω πρακτορείων. Το πρακτορείο λειτουργεί είτε η ΟΠΑΠ Α.Ε. είτε ο Πράκτορας.
-3.2. Για την νόμιμη λειτουργία πρακτορείου απαιτείται σύναψη σύμβασης πρακτόρευσης βάσει της οποίας η ΟΠΑΠ Α.Ε. χορηγεί στον Πράκτορα βεβαίωση συνεργασίας.
-3.3.  Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δύναται  να χρησιμοποιεί δικά της  πρακτορεία με κύρια δραστηριότητα την εκπαίδευση των υπεύθυνων πρακτορείων, την διενέργεια δράσεων υπεύθυνου παιχνιδιού  και την διεξαγωγή ερευνών σχετικά με την αγορά  τυχερών παιγνίων.
-3.4. Η ΕΕΕΠ ασκεί την εποπτεία και έλεγχο των πρακτορείων.
Παρατηρήσεις. Γίνεται μνεία μόνο για την επίγεια διεξαγωγή των τυχερών παιγνίων και όχι για την ιντερνετική –διαδικτυακή η οποία θα έπρεπε ωσαύτως να διεξάγεται μόνον ή και μέσω των πρακτορείων.  
Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δύναται να χρησιμοποιεί δικά της πρακτορεία για τους ανωτέρω λόγους . Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι η κύρια δραστηριότητα των πρακτορείων αυτών για εκπαίδευση υπεύθυνων πρακτορείων κ.λ. δεν αποκλείει και την λειτουργία τους για εμπορικούς σκοπούς. Είναι κατανοητό ότι εφόσον συμβεί αυτό τα πρακτορεία της ΟΠΑΠ Α.Ε. θα  λειτουργήσουν με όρους αθέμιτου ανταγωνισμού απέναντι στα λοιπά πρακτορεία που δεν θα μπορούν να συναγωνιστούν αυτά της ΟΠΑΠ Α.Ε. σε μέγεθος , εξοπλισμό , στελέχωση κ.λ.
Τέλος εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι τον έλεγχο και εποπτεία των πρακτορείων θα ασκεί και η ΕΕΕΠ δια των αρμοδίων οργάνων της.

ΑΡΘΡΟ 4 . ΤΥΠΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ.
4.1. Εισάγονται τέσσερις τύποι πρακτορείων:
4.1.1. ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΤΥΠΟΥ Α’ , ισόγειος κλειστός χώρος (κατάστημα )  ή ισόγειος κλειστός χώρος με δικό του εσωτερικό πατάρι όπου θα διεξάγονται τυχερά παίγνια εκτός από αυτά που θα διεξάγονται στα πρακτορεία τύπου Β’ . Πρόκειται για αμιγή χώρο διεξαγωγής τυχερών παιγνίων.
Στα πρακτορεία τύπου Α’ θα παρέχονται επίσης:
α) Ταχυδρομικές υπηρεσίες.
β) Πώληση καρτών κινητής, πακέτων  συνδρομητικής τηλεόρασης , πακέτων παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
γ) Δίκτυο ιδρυμάτων πληρωμών και ηλεκτρονικού χρήματος.
δ) Εξόφληση διαφόρων λογαριασμών , εισιτήρια θεαμάτων , μέσων μαζικής μεταφοράς και αποστολής δεμάτων.
ε) Παροχή έτοιμου φαγητού , αναψυκτικών , χυμών και αλκοόλ μέχρι 15% vol. , σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Παρατηρήσεις. Το «παραδοσιακό» πρακτορείο ΟΠΑΠ αλλάζει πλέον μορφή. Πέραν της διεξαγωγής των παιγνίων της ΟΠΑΠ Α.Ε και της εξόφλησης των λογαριασμών μέσω ΣΕΠΠΠ που προέβλεπε η από 28-9-2009 Ατομική Σύμβαση (άρθρο 13) θα παρέχονται πλέον και ταχυδρομικές υπηρεσίες, πώληση πακέτων τηλεφωνίας, συνδρομητικής τηλεόρασης , ηλεκτρικού ρεύματος, δίκτυο πληρωμών και ηλεκτρονικού χρήματος (φρονούμε ότι ειδικά για την υπηρεσία αυτή απαιτείται άδεια πιστωτικού ιδρύματος για παροχή τραπεζικών υπηρεσιών), εισιτήρια θεαμάτων και μέσων μαζικής μεταφοράς αλλά και έτοιμα φαγητά και ποτά . Είναι σαφές ότι η διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών  δίδει την προσδοκία για την αύξηση της πελατείας των πρακτορείων αλλά και για την μεγαλύτερη παραμονή των πελατών σε αυτά καθώς θα μπορούν ταυτοχρόνως με την διεξαγωγή των παιγνίων της ΟΠΑΠ Α.Ε. να εξυπηρετηθούν και με την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών.
Ωσαύτως όμως είναι σαφές ότι η παροχή έτοιμων εδεσμάτων και ποτών αλκοολούχων ή μη , η παροχή δηλ. υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος θα ωφελήσει τους πράκτορες που διαθέτουν επαρκές εμβαδόν για την υποστήριξη της παροχής αυτών των υπηρεσιών ενώ θα βλάψει αυτούς με τα μικρότερα σε εμβαδόν καταστήματα.
Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε ότι χρειάζεται προσοχή μήπως με την διατύπωση αυτή μπορεί να συμβεί και το αντίθετο, δηλ. εφόσον «πρακτορείο ΟΠΑΠ αποτελεί κάθε σημείο πώλησης των υπηρεσιών της ΟΠΑΠ Α.Ε. » ο Φορέας να δώσει «βεβαίωση συνεργασίας» π.χ. σε μία καφετερία και έτσι «νόμιμα» η καφετερία να γίνει πρακτορείο ΟΠΑΠ και όχι το πρακτορείο ΟΠΑΠ να γίνει και καφετερία με τις υπηρεσίες υγειονομικού ενδιαφέροντος. Με την ίδια λογική θα μπορούσαν τα ανωτέρω να επεκταθούν σε ΚΤΕΛ , σταθμούς, αεροδρόμια, sport café κ.λ.
Τέλος πρέπει να σημειωθεί ότι ο Κανονισμός εξαιρεί από τα πρακτορεία τύπου Α’ μόνο την διεξαγωγή των παιγνίων των πρακτορείων τύπου Β’ και όχι των πρακτορείων τύπου Γ’ (Bingo Lotto). Κατά συνέπεια συνάγεται ότι η εισαγωγή του Bingo Lotto και στα πρακτορεία τύπου Α’ είναι αυτή την στιγμή επιτρεπόμενη από τον Κανονισμό, εφόσον ο Φορέας Εκμετάλλευσης – ΟΠΑΠ Α.Ε. το επιλέξει.  
4.1.2. ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΤΥΠΟΥ Β’ , ήτοι αμιγείς χώροι αποκλειστικής διεξαγωγής τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα τύπου VLT.
Σημειώνεται ότι είναι ο μόνος τύπος πρακτορείου που δεν αναφέρεται ότι λειτουργεί σε «ισόγειο κλειστό χώρο - κατάστημα».
4.1.3. ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΤΥΠΟΥ Γ’ , ισόγειος κλειστός χώρος (κατάστημα ) όπου θα διεξάγεται αποκλειστικά το  τυχερό παίγνιο BINGO LOTTO σε χώρους υγειονομικού ή μη  ενδιαφέροντος (Bingo Halls).
Παρατήρηση. Τελικώς εισάγεται στην Ελληνική επικράτεια η διεξαγωγή του τυχερού παίγνιου bingo lotto εντός πρακτορείων το οποίο προβλέπεται μάλιστα ότι θα διεξάγεται από ξεχωριστό – νέο τύπο πρακτορείου, αυτό του τύπου Γ’ .
Αξιοσημείωτο τυγχάνει ότι  ενώ το παιχνίδι αυτό προβλέφθηκε με την υπ’ αρ. 29154/3-11-2000 κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Οικονομικών και υφυπουργού Πολιτισμού περί εγκρίσεως του «κανονισμού λειτουργίας και διεξαγωγής του παιχνιδιού BINGO LOTTO με τον διακριτικό τίτλο TΗΛΕ - BINGO» (ΦΕΚ 1417/22-11-2000), ουδέποτε διεξήχθη.
4.1.4. ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΣΤ’, κλειστός χώρος (κατάστημα ) όπου θα διεξάγονται τα παίγνια (και οι υπηρεσίες)  των πρακτορείων τύπου Α’ καθώς και τυχερά παίγνια με παιγνιομηχανήματα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4002/2011.
Παρατηρήσεις. Με την πρόβλεψη πρακτορείου τύπου ΣΤ’ συνάγεται ότι είναι πλέον προ των πυλών η εισαγωγή μέχρι τριών παιγνιομηχανημάτων (VLT) όπως ο Νόμος 4002/2011 ορίζει σε όσα πρακτορεία πληρούν τις προυποθέσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στον σχετικό κανονισμό της ΕΕΕΠ περί VLT και την πιστοποίηση των πρακτορείων , ώστε να δύνανται να λάβουν την αντίστοιχη πιστοποίηση ΣΤ’ και να καταστούν ανταγωνιστικά με τα νέα ιδρυόμενα πρακτορεία.
Με τα ισχύοντα σήμερα    απαιτούνται, όσον αφορά το εμβαδόν,   3 τ.μ. για κάθε παιγνιομηχάνημα , σύμφωνα  άρθρο 40.4.3 της υπ’αρ. 225/2/25-10-2016 απόφασης της ΕΕΕΠ (Κανονισμός VLT) . Βεβαίως η εγκατάσταση και τοποθέτησή τους απαιτεί σχεδιασμό, προετοιμασία και πιστοποίηση τύπου ΣΤ’. 

ΑΡΘΡΟ 5.  ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ.
-5.1. Τα πρακτορεία οφείλουν να πληρούν τους όρους της κείμενης νομοθεσίας σε θέματα πολεοδομίας, ασφάλειας , πυρασφάλειας , αγορανομικών και υγειονομικών διατάξεων. 
-5.2. Τα πρακτορεία δύναται να συστεγάζονται και να συνδέονται εσωτερικά μεταξύ τους με την επιφύλαξη των διατάξεων για την πιστοποίηση των καταστημάτων τύπου Β’ και ΣΤ’
Σχολιασμός. Σύμφωνα με τον Κανονισμό παιγνίων για τα τυχερά παίγνια που διεξάγονται με παιγνιομηχανήματα (VLT) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με την 225/2/25-10-2016 απόφαση της ΕΕΕΠ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3528/1-11-2016  και συγκεκριμένα στο άρθρο 41.2 ορίζεται ότι «Τα καταστήματα, ανεξαρτήτως τύπου (όπου τύπος νοείται κατάστημα με πιστοποίηση τύπου Β’ ή ΣΤ’, καθώς σε αυτά μόνον διεξάγονται τυχερά παίγνια με VLT) , δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να συνδέονται εσωτερικά μεταξύ τους ή με άλλους χώρους ».
Κατά συνέπεια συνάγεται από τα ανωτέρω ότι δύνανται να  συνδέονται εσωτερικά μεταξύ τους μόνον τα πρακτορεία τύπου Α’ και τύπου Γ’ , καθώς τα πρακτορεία τύπου Β’ και ΣΤ’ δεν είναι δυνατόν να λάβουν την αντίστοιχη πιστοποίηση εφόσον συνδέονται μεταξύ τους (Βλέπετε 42.4.1 Κανονισμού VLT – Προδιαγραφές πιστοποίησης καταστημάτων «(Το κατάστημα) είναι νόμιμος χώρος κύριας χρήσης και δεν συνδέεται εσωτερικά με οποιοδήποτε άλλο κατάστημα »).
Πως είναι δυνατόν να συστεγαστούν πρακτορεία τύπου Β’ και ΣΤ’ με άλλου τύπου πρακτορεία , όταν δεν επιτρέπεται ούτε η σύνδεσή τους εσωτερικά με οποιοδήποτε άλλο κατάστημα; Ποιοι τύποι πρακτορείων θα μπορούν να συστεγάζονται και πως θα επιτρέπεται αυτό φορολογικά για διαφορετικές επιχειρήσεις;
-5.3. Αποστάσεις.
-5.3.1. Εισάγεται τελικώς η ελάχιστη απόσταση των 100 μέτρων ,για όλους τους τύπους των πρακτορείων,  από την είσοδο δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων. Δεν θίγονται τα ήδη λειτουργούντα πρακτορεία, εκτός από την περίπτωση μετεγκατάστασής τους.
-5.3.2. Τα πρακτορεία απέχουν μεταξύ τους:
-5.3.2.1. Τα τύπου Α’ τουλάχιστον  200 μέτρα μεταξύ τους.
-5.3.2.2. Τα τύπου ΣΤ’ τουλάχιστον 200 μέτρα μεταξύ τους.
-5.3.2.3. Τα τύπου Α’ και ΣΤ’  τουλάχιστον 200 μέτρα μεταξύ τους.
Παρατήρηση. Διατηρήθηκε η απόσταση των 200 μέτρων μεταξύ «παρόμοιων» πρακτορείων , δηλ. μεταξύ των πρακτορείων τύπου Α’ και ΣΤ’ (πρακτορεία τύπου Α’ με έως τρία παιγνιομηχανήματα)
- 5.3.2.4. Τα πρακτορεία τύπου Γ’ (Bingo Lotto) πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 500 μέτρα μεταξύ τους.
- 5.3.2.5. Στην περίπτωση συστέγασης ή σύνδεσης πρακτορείων ισχύουν οι ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ των ίδιων τύπων των πρακτορείων.
- 5.3.3. Καθορίζεται ελάχιστη απόσταση 150 μέτρων μεταξύ πρακτορείων τύπου Α’ και ΣΤ’ στους οικισμούς με πληθυσμό μεγαλύτερο των 30.000 κατοίκων.
Παρατήρηση. Η αρχικώς διατηρηθείσα στον παρόντα Κανονισμό  από την από 28-9-2009  Ατομική Σύμβαση , απόσταση των 200 μέτρων  μεταξύ πρακτορείων τύπου Α΄και ΣΤ’ δεν ισχύει τελικώς για τα μεγάλα αστικά κέντρα και πολεοδομικά συγκροτήματα , όπου ορίζεται ελάχιστη απόσταση μεταξύ αυτών των τύπων των πρακτορείων αυτή των 150 μέτρων.
Επίσης δεν ορίζονται ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ των πρακτορείων τύπου Α’ με τύπου Β’ και Γ’  και  μεταξύ των πρακτορείων τύπου ΣΤ’ με τύπου Β΄και Γ’.
-5.3.4. Οι ανωτέρω διατάξεις περί αποστάσεων δεν ισχύουν για τα ήδη υφιστάμενα πρακτορεία που λειτουργούν σήμερα κάτω των ανωτέρω ορίων, ακόμη και στην περίπτωση της πρώτης από την δημοσίευση του παρόντος Κανονισμού μετεγκατάστασής τους.
Παρατήρηση. Με την ρύθμιση αυτή ανοίγει ο δρόμος για «επιθυμητές» μεταφορές σε εμπορικές περιοχές χωρίς κανένα περιορισμό απόστασης.
-5.3.5. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης – ΟΠΑΠ Α.Ε. λαμβάνει υπόψη εμπορικά , πληθυσμιακά και εισοδηματικά κριτήρια για να υπάρχει εύλογη σχέση ανάμεσα στον αριθμό των πρακτορείων σε κάθε εδαφική περιοχή.
-5.4. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. κατανέμει και εγκαθιστά γεωγραφικά πρακτορεία ελευθέρως , υποβάλλοντας σχετική τεκμηριωμένη πρόταση στην ΕΕΕΠ.
Σχολιασμός. Η  δυνατότητα της ΟΠΑΠ Α.Ε. να εγκαθιστά πρακτορεία ελευθέρως λαμβάνοντας υπόψη «δεσμευτικά» τις αποστάσεις και «κατά διακριτική ευχέρεια» τις λοιπές αρχές και κριτήρια χωροθέτησης, είναι σαφές ότι ανατρέπει την σήμερα ισχύουσα αρχή «μία άδεια πρακτορείου ΟΠΑΠ ανά 3500 κατοίκους» η οποία τελικώς αντικαθίσταται από την «εύλογη σχέση» ανάμεσα στον αριθμό των πρακτορείων σε κάθε περιοχή. Η «εύλογη σχέση» καθορίζεται (με αόριστα κριτήρια) από την ΟΠΑΠ Α.Ε. με την έγκριση της ΕΕΕΠ.
Εκτός από εμπορικά , πληθυσμιακά και εισοδηματικά κριτήρια στην πολιτική χωροθέτησης,  η ΟΠΑΠ Α.Ε. πρέπει να λαμβάνει υπόψη της και την βιωσιμότητα των ήδη λειτουργούντων πρακτορείων η οποία δεν θα πρέπει να βλάπτεται στα πλαίσια της πολιτικής αυτής.
Επίσης γίνεται σαφές  ότι δεν υπάρχει κυρωτικός κανόνας σε βάρος της ΟΠΑΠ Α.Ε. σε περίπτωση που δεν λάβει υπόψη της, όπως οφείλει, τις γενικές αρχές χωροθέτησης. Σε περίπτωση παραβάσεως εκ μέρους της ΟΠΑΠ Α.Ε. των παραπάνω αρχών και κριτηρίων, ο πράκτορας θα προστατεύεται με προσφυγή στα Δικαστήρια.
-5.4.1. Για την γεωγραφική κατανομή των πρακτορείων ο φορέας εκμετάλλευσης λαμβάνει υπόψη εμπορικά, πληθυσμιακά και εισοδηματικά κριτήρια.
Τα κριτήρια αναφέρονται αφηρημένα (ακαθάριστο εγχώριο προιόν της αντίστοιχης περιφέρειας …..) και όχι συγκεκριμένα με δείκτες συντελεστές και αριθμούς που ορθολογιστικά και με μαθηματικούς τύπους θα τα σχηματοποιήσουν και θα τα ορίσουν με σαφήνεια.
-5.4.2. Η εταιρία ΟΠΑΠ Α.Ε. θα υποβάλλει στην ΕΕΕΠ πρόταση γεωγραφικής κατανομής εξειδικεύοντας κατά περίπτωση τα επιμέρους κριτήρια .
Δεν διευκρινίζεται κάθε πότε θα υποβάλλεται η πρόταση, στα πλαίσια ενός γενικότερου πλάνου και με ποιους δείκτες ώστε να καταλήγουν σε ασφαλή κριτήρια.
-5.4.3. Η πρόταση που θα υποβάλλει η ΟΠΑΠ Α.Ε. στην ΕΕΕΠ θα περιλαμβάνει :
-5.4.3.1. Τα κριτήρια χωροθέτησης και την βαρύτητα αυτών ανά τύπου πρακτορείου και ανά γεωγραφική περιοχή. Στην περίπτωση που η ΟΠΑΠ Α.Ε. αποφασίσει την λειτουργία νέων τύπων πρακτορείων  τα οποία δεν έχει συμπεριλάβει στην πρότασή του προς την ΕΕΕΠ , θα υποβάλλει αντίστοιχη πρόταση σε αυτήν πριν την έναρξη λειτουργίας τους.
Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι η ΟΠΑΠ Α.Ε. μπορεί να αποφασίσει και την ίδρυση – λειτουργία νέων τύπων πρακτορείων , πέραν των τεσσάρων που ήδη περιγράφονται στον Κανονισμό, ακολουθώντας προφανώς τον ορισμό της έννοιας του πρακτορείου ,τόσο στον Νόμο 4002/2011 όσο και στο άρθρο 1 του Κανονισμού,  ότι «Πρακτορείο είναι κάθε σημείο πώλησης της ΟΠΑΠ Α.Ε.».
-5.4.3.2. Τις πρακτικές συμμόρφωσης ΟΠΑΠ – Πρακτόρων με τις αρχές υπεύθυνου παιχνιδιού.
-5.4.3.3. Τις πρακτικές συμμόρφωσης ΟΠΑΠ-Πρακτόρων για καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες , την καταπολέμηση χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
-5.5. Η ΕΕΕΠ αποφασίζει αιτιολογημένα περί της εγκρίσεως ή όχι της πρότασης του ΟΠΑΠ εντός 45 ημερών. Εάν παρέλθει άπρακτη αυτή η προθεσμία, η πρόταση θεωρείται εγκεκριμένη.
-5.6. Η ΟΠΑΠ Α.Ε είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού και υποχρεούται να εφαρμόζει άμεσα τα διορθωτικά μέτρα που θα υποδεικνύει η ΕΕΕΠ για την συμμόρφωσή της προς τον παρόντα Κανονισμό.
-5.7. Οι κανονιστικές διατάξεις που εκδίδει η ΕΕΕΠ σε σχέση με την λειτουργία VLT και Bingo Lotto υπερισχύουν του Κανονισμού.
Σχόλιο. Για τα πρακτορεία τύπου Β’ , Γ’ και ΣΤ’ υπερισχύουν (αυτά που έχουν VLT και Bingo Lotto) υπερισχύουν οι αντίστοιχες κανονιστικές διατάξεις της ΕΕΕΠ που αφορούν την διεξαγωγή των παιγνίων αυτών και την σχετική πιστοποίηση των καταστημάτων. Συνεπώς εάν σε αυτές υπάρχουν για παράδειγμα διαφορετικές ρυθμίσεις για αποστάσεις, εμβαδά, ωράριο, ή σύνδεση μεταξύ καταστημάτων, υπερισχύουν αυτές του Κανονισμού Πρακτόρων.
- 5.8 . Το ωράριο λειτουργίας των πρακτορείων προσδιορίζεται από την ΟΠΑΠ Α.Ε. μεταξύ των ωρών 09.00 και 24.00.
-5.8.1. Επιτρέπονται αποκλίσεις από το ωράριο σε τουριστικές περιοχές και σε περιπτώσεις διεξαγωγής αθλητικών γεγονότων, μετά από πρόταση της ΟΠΑΠ Α.Ε. και έγκριση της ΕΕΕΠ.
Παρατήρηση. Απομακρύνεται η διατύπωση της υφιστάμενης σύμβασης ότι το ωράριο λειτουργίας των πρακτορείων είναι το ίδιο με αυτό της λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων.
 Από την διατύπωση της διάταξης συνάγεται ότι η διεύρυνση αφορά όλες τις κατηγορίες των πρακτορείων. Το νέο διευρυμένο ωράριο θα αναγκάσει τον πράκτορα είτε να εργάζεται νυχθημερόν χωρίς την παραμικρή δυνατότητα ανάπαυσης, είτε να προσλάβει επιπλέον προσωπικό προκειμένου να ανταπεξέλθει στην κάλυψη των περισσοτέρων ωρών λειτουργίας.
Δεν θα εξυπηρετήσει το διευρυμένο ωράριο σε απομακρυσμένες περιοχές ή σε υποβαθμισμένες περιοχές υψηλής παραβατικότητας αλλά θα θέσει σε κίνδυνο τις μη ασφαλισμένες εισπράξεις του πράκτορα και την ίδια του την ζωή.
Το διευρυμένο ωράριο θα πρέπει να ισχύσει μόνο στην περίοδο του θέρους και σε ακραιφνώς τουριστικές περιοχές ή κατά την διάρκεια διεξαγωγής σημαντικών αθλητικών γεγονότων που περιλαμβάνονται στο «κουπόνι».
Η λειτουργία πρακτορείων ΟΠΑΠ σε μεσονύκτιο ή μεταμεσονύκτιο ωράριο παραπέμπει σε λειτουργία «καζίνο». Ο σκοπός της ΟΠΑΠ Α.Ε. και των πρακτόρων πρέπει να είναι η διεξαγωγή των τυχερών παιγνίων και η εξυπηρέτηση των διαγωνιζομένων , όπως τόσα χρόνια έχει αυτή επιτευχθεί με τον αποδοτικότερο τρόπο.

ΑΡΘΡΟ 6.  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ.
-6.1. Η σύμβαση πρακτόρευσης δύναται να περιλαμβάνει τις προδιαγραφές για κάθε τύπο πρακτορείου, ως ενδεικτικώς η ενιαία εταιρική εικόνα, η προσφορά όλων των τυχερών παιγνίων της εταιρίας, η τοποθέτηση προωθητικού και ενημερωτικού υλικού για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των παιγνίων κ.λ.
-6.1.1. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ελέγχει και διασφαλίζει την νόμιμη λειτουργία των πρακτορείων .
-6.1.2. Αν αρμόδια αρχή (π.χ. αστυνομία) απαγορεύσει την λειτουργία πρακτορείου η ΟΠΑΠ Α.Ε. οφείλει να το γνωστοποιήσει αμέσως στην ΕΕΕΠ.
-6.2. Οι προδιαγραφές των πρακτορείων ανά τύπο είναι:
-6.2.1. Πρακτορεία τύπου Α’.
α’. ελάχιστο εμβαδόν 30 τ.μ. εκτός εάν από πλευράς υγειονομικής νομοθεσίας προβλέπεται μεγαλύτερο εμβαδόν .
β’. οι χώροι λειτουργίας του πρακτορείου είναι νόμιμοι χώροι κύριας χρήσης, προβλεπόμενης για την  εγκατάσταση και λειτουργία επιχείρησης διεξαγωγής τυχερών παιγνίων .
6.2.2. Πρακτορεία τύπου Β’ . Οι προδιαγραφές τους προβλέπονται στον Κανονισμό VLT.
6.2.3. Πρακτορεία τύπου Γ’.
α’. ελάχιστο εμβαδόν 100 τ.μ. εκτός εάν από πλευράς υγειονομικής νομοθεσίας προβλέπεται μεγαλύτερο εμβαδόν
β’.  οι χώροι λειτουργίας του πρακτορείου είναι ωσαύτως  χώροι κύριας χρήσης , προβλεπόμενης για την εγκατάσταση και λειτουργία επιχείρησης διεξαγωγής τυχερών παιγνίων.
γ’. άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.
6.2.4. Πρακτορεία τύπου ΣΤ’.
Απαιτείται το ελάχιστο εμβαδόν (30 τ.μ.) και οι προυποθέσεις των πρακτορείων τύπου Α’ πλέον των απαιτούμενων προυποθέσεων για την πιστοποίησή τους από τον Κανονισμό VLT (3 τ.μ. ανά παιγνιομηχάνημα , όσον αφορά το εμβαδόν), εκτός εάν στην κείμενη νομοθεσία περί λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος προβλέπεται μεγαλύτερο ελάχιστο όριο.
Παρατήρηση. Αποκλίσεις από τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο για όλους τους τύπους των πρακτορείων (πλην του πρακτορείου τύπου Β’, οι προδιαγραφές του οποίου προβλέπονται από τον κανονισμό VLT)  επιτρέπονται μόνο εάν ορίζεται κάτι διαφορετικό στην κείμενη νομοθεσία περί καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Έτσι συνάγεται ότι τελικώς κάθε τύπος πρακτορείου  (και το Β’;) ΟΠΑΠ  δύναται πλέον να λειτουργεί και ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

ΑΡΘΡΟ 7.  ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ.
7.1. Στα πρακτορεία που λειτουργεί πράκτορας αναρτάται η «βεβαίωση συνεργασίας».
7.1.1. Η βεβαίωση περιλαμβάνει
α’ τον τύπο του πρακτορείου,
β’ το όνομα του πράκτορα  και το όνομα του υπευθύνου του πρακτορείου,
γ’ τον αριθμό σύμβασης πρακτόρευσης.
7.2. Στα πρακτορεία που λειτουργεί η ΟΠΑΠ Α.Ε. αναρτάται ο τύπος και το όνομα του υπεύθυνου του πρακτορείου.
7.3. Στα πρακτορεία τύπου Β’ και ΣΤ’ αναρτάται ειδικό σήμα νόμιμης λειτουργίας.
7.4. Μέσα και έξω από τα πρακτορεία αναρτάται σήμανση του ορίου της ηλικίας εισόδου και των κινδύνων που απορρέουν  από την συμμετοχή στα τυχερά παίγνια.
7.5. Οι προδιαγραφές για την μορφή , περιεχόμενο και τοποθέτηση των σημάνσεων θα οριστούν από την ΕΕΕΠ.

ΑΡΘΡΟ 8. ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ-  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ.
8.1. Σε κάθε πρακτορείο ορίζεται υπεύθυνος πρακτορείου.
8.2.  Υπεύθυνος μπορεί να είναι και ο πράκτορας εφόσον στο πρόσωπό του συντρέχουν οι σχετικές προυποθέσεις. Στην περίπτωση που ο πράκτορας είναι νομικό πρόσωπο , ως υπεύθυνος πρακτορείου ορίζεται στις προσωπικές εταιρίες ομόρρυθμος εταίρος και στις κεφαλαιουχικές  ο διαχειριστής ή νόμιμος εκπρόσωπος ή τρίτο πρόσωπο που απασχολείται από τον πράκτορα σε σχέση πλήρους απασχόλησης.
8.3. Ο πράκτορας.
8.3.1. Ο πράκτορας, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο,  πρέπει να έχει ηλικία τουλάχιστον 18 ετών , να έχει ιθαγένεια κράτους μέλους της Ε.Ε.  και δεν θα πρέπει να έχει καταδικαστεί τελεσίδικα (όχι αμετάκλητα) για κακούργημα ή για οικονομικά αδικήματα (κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη , δωροδοκία κ.α .) ή εγκλήματα περί το νόμισμα, κατά της ζωής , κατά των ηθών , για ναρκωτικά, όπλα, φοροδιαφυγή και παίγνια  .
8.3.2. Ο πράκτορας , εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο , πρέπει να έχει έδρα σε κράτος μέλος της Ε.Ε και εγκατάσταση (υποκατάστημα; νέα έδρα; αντιπροσώπευση;) στην  Ελλάδα . Στην περίπτωση προσωπικής εταιρίας τα ισχύοντα για τον πράκτορα – φυσικό πρόσωπο, ισχύουν για τους ομόρρυθμους εταίρους. Όταν πρόκειται για κεφαλαιουχική εταιρία  τα ισχύοντα για τον πράκτορα – φυσικό πρόσωπο, ισχύουν για τα μέλη του Δ.Σ. , τους νόμιμους εκπροσώπους στην Ελλάδα και τους διαχειριστές αυτών. Επί μετοχών να είναι ονομαστικές όπως επίσης να είναι ονομαστικά και τα εταιρικά μερίδια .
Υπάρχει κίνδυνος όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. (όπου δεν ισχύει το πόθεν έσχες) και ιδίως για πρακτορεία τύπου Β’ ,να τοποθετηθούν ως μέλη του ΔΣ αχυράνθρωποι και με τον τρόπο αυτό να παρθεί «βεβαίωση συνεργασίας» από ανταγωνιστικές του ΟΠΑΠ  και του Πράκτορα  επιχειρήσεις.
8.4. Ο υπεύθυνος πρακτορείου οφείλει να είναι ηλικίας 21-67 ετών , να έχει ιθαγένεια κράτους μέλους της Ε.Ε. ,  να κατέχει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να  έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές ή να μην υπέχει τέτοια υποχρέωση, να γνωρίζει ελληνικά και δεν θα πρέπει να έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 8.3.1.
8.5. Τόσο ο πράκτορας όσο και ο υπεύθυνος πρακτορείου:
8.5.1. Να επιτηρούν την διεξαγωγή των παιγνίων,  να απαγορεύουν την συμμετοχή σε αυτά ανηλίκων.
8.5.2. Να αποθαρρύνουν (όχι να απαγορεύουν) την αλόγιστη συμμετοχή στα παίγνια.
8.5.3. Να ενθαρρύνουν τους παίκτες σε διαλείμματα.
8.5.4. Να διασφαλίζουν την διεξαγωγή  εντός του πρακτορείου μόνο νόμιμων τυχερών  παιγνίων .
8.5.5. Να συντηρούν τις επιγραφές , αναρτήσεις και σημάνσεις της ΕΕΕΠ.
8.5.6. Να διασφαλίζουν ότι κανένα πρόσωπο πλην των εξουσιοδοτημένων δεν θα έχει πρόσβαση στον τεχνικό εξοπλισμό του πρακτορείου.
8.5.7. Να παρέχουν στα εξουσιοδοτημένα όργανα της ΕΕΕΠ απρόσκοπτη πρόσβαση στον τεχνικό εξοπλισμό, ακολουθώντας τις οδηγίες και υποδείξεις της ΟΠΑΠ Α.Ε. και της ΕΕΕΠ.
8.5.8. Να συμμορφώνονται με τις κείμενες διατάξεις που διέπουν την λειτουργία του πρακτορείου και την διεξαγωγή των παιγνίων.
8.5.9. Να ακολουθούν και να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις της ΟΠΑΠ Α.Ε. και της ΕΕΕΠ .
8.6. Στα πρακτορεία τύπου Β’ και ΣΤ’ ο υπεύθυνος πρακτορείου δύναται να ταυτίζεται με τον υπεύθυνο εκμετάλλευσης. 
8.6.7. Η σύμβαση πρακτόρευσης μπορεί να περιλαμβάνει επιπλέον προυποθέσεις ή ιδιότητες που πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο του πράκτορα ή του υπευθύνου.
Παρατηρήσεις. Από την απλή ανάγνωση του άρθρου γίνεται κατανοητό ότι οι προυποθέσεις για να αποκτήσει ένα φυσικό ή νομικό  πρόσωπο την ιδιότητα  του πράκτορα , υπογράφοντας πλέον σύμβαση πρακτόρευσης με την ΟΠΑΠ Α.Ε. είναι διαφορετικές από αυτές που απαιτούνται να συντρέχουν στο πρόσωπο του υπευθύνου πρακτορείου και σημαντικά λιγότερες από αυτές που όριζε η από 28-9-2009 Ατομική Σύμβαση.
Συγκεκριμένα για τον πράκτορα φυσικό πρόσωπο απαιτούνται ηλικία 18 ετών  , χωρίς ανώτατο όριο ηλικίας  , χωρίς να είναι απαραίτητη η λήψη απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και η εκπλήρωση ή νόμιμη απαλλαγή από τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις, απαιτείται να έχει ιθαγένεια κράτους μέλους της Ε.Ε. χωρίς να απαιτείται να κατοικεί, να διαμένει στην Ελλάδα ή να γνωρίζει την Ελληνική γλώσσα και τέλος απαιτείται να μην έχει καταδικαστεί τελεσίδικα σε σειρά ατιμωτικών αδικημάτων.
Έχει επίσης εκλείψει η προυπόθεση εκ της Ατομικής Συμβάσεως να έχει την πρακτόρευση των παιγνίων της ΟΠΑΠ Α.Ε. ως κύρια απασχόλησή του.
Με τις απαιτούμενες αυτές προυποθέσεις «ανοίγει πλέον ο δρόμος» για τον οποιονδήποτε ,να έχει την δυνατότητα να γίνει πράκτορας της ΟΠΑΠ Α.Ε. καθώς οι προυποθέσεις που απαιτείται να συντρέχουν στο πρόσωπό του είναι πραγματικά ελάχιστες.   
                                                                                   
ΑΡΘΡΟ 9.   ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ.
9.1. Για την οργάνωση, διεξαγωγή , διαχείριση και λειτουργία κάθε είδους τυχερού παιγνίου στην Ελληνική Επικράτεια η ΟΠΑΠ Α.Ε συμβάλλεται ελευθέρως με τους πράκτορες.
9.2.  Οι συμβάσεις καταρτίζονται εγγράφως και η ΟΠΑΠ Α.Ε. τηρεί αρχείο αυτών και γνωστοποιεί στην ΕΕΕΠ κάθε σχετική πληροφορία.
9.3. Στις συμβάσεις περιλαμβάνονται οπωσδήποτε :
9.3.1. Ότι συντρέχουν τα κριτήρια , οι προυποθέσεις και οι όροι του παρόντος Κανονισμού.
9.3.2. Ο τύπος του πρακτορείου.
9.3.3. Τα είδη των παιγνίων που διεξάγονται στα πρακτορεία των παιγνίων τύπου Α’ . Η ΟΠΑΠ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να καθορίζει συγκεκριμένα παίγνια που θα διεξάγονται σε κάθε πρακτορείο τύπου Α’ .
Κατά συνέπεια η ΟΠΑΠ Α.Ε. μπορεί να αφαιρεί ή να προσθέτει τυχερά παίγνια στα πρακτορεία τύπου Α’  , σύμφωνα με την διακριτική της ευχέρεια και με συνέπεια να υπάρχουν πρακτορεία δύο ταχυτήτων.
9.3.4. Ο πράκτορας ή και ο υπεύθυνος παρέχουν άμεσα κάθε πληροφορία που θα τους ζητηθεί από την ΕΕΕΠ και επιτρέπει άμεσα στα αρμόδια όργανά της την πρόσβαση στον τεχνολογικό εξοπλισμό.
9.3.5. Την ρητή δήλωση του πράκτορα ότι έχει λάβει γνώση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και ότι θα συμμορφώνεται με αυτές.
9.3.6. Η υποχρέωση του πράκτορα να τηρεί τις διαδικασίες και υποδείξεις της ΟΠΑΠ Α.Ε. και της ΕΕΕΠ και ιδίως αυτές για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες , την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας , την απαγόρευση εισόδου σε άτομα στα οποία δεν επιτρέπεται η είσοδος , την ασφάλεια και συντήρηση του τεχνολογικού εξοπλισμού, τους  κανόνες για υπεύθυνο παιχνίδι και καταπολέμηση παράνομου στοιχηματισμού.
9.3.7. Η υποχρέωση του πράκτορα για την τήρηση εχεμύθειας ως προς την ταυτότητα των συμμετεχόντων.
9.3.8. Η υποχρέωση του πράκτορα συμμόρφωσής του προς τις κείμενες διατάξεις που διέπουν την λειτουργία του πρακτορείου.
9.3.9. Η υποχρέωση ενημέρωσης του κοινού κατά τρόπο σαφή , πλήρη και όχι παραπλανητικό .
9.3.10. Μέτρα πρόληψης για την τήρηση των υποχρεώσεων του πράκτορα που απορρέουν από την σύμβαση πρακτόρευσης.
9.3.11. Κυρώσεις που επιβάλλονται από την ΟΠΑΠ Α.Ε. στον πράκτορα  για παράβαση των συμβατικών του υποχρεώσεων.
9.3.12. Τα στοιχεία του υπεύθυνου πρακτορείου.
9.3.13. Οι προμήθειες, τυχόν εγγυήσεις και ο τρόπος απόδοσης των εισπράξεων και εκκαθάρισης των οικονομικών συναλλαγών των πρακτόρων. 9.3.14. Η υποχρέωση των συμβαλλομένων για επιμόρφωση των πρακτόρων.
9.3.15. Οι λόγοι καταγγελίας των συμβάσεων από την ΟΠΑΠ Α.Ε. και οι συνέπειες της καταγγελίας .
Παρατήρηση. Όπως αναφέρθηκε και στο άρθρο 1 του Κανονισμού στην σύμβαση πρακτόρευσης αναλύονται οι όροι οικονομικής συνεργασίας μεταξύ ΟΠΑΠ Α.Ε. και Πράκτορα (προμήθειες, τυχόν εγγυήσεις ,τρόπος απόδοσης των εισπράξεων και εκκαθάρισης των οικονομικών συναλλαγών των πρακτόρων) .
Ωσαύτως πρέπει να προσεχθεί και τονισθεί ότι κυρώσεις για παράβαση συμβατικών υποχρεώσεων έχει δικαίωμα να επιβάλλει μόνον η ΟΠΑΠ Α.Ε. ως επίσης και  δικαίωμα καταγγελίας της συμβάσεως διατηρεί μόνον  η ΟΠΑΠ Α.Ε.
 Ο Πράκτορας συμβάλλεται με την ΟΠΑΠ Α.Ε. υπογράφοντας σύμβαση πρακτόρευσης (προσχώρησης) , χωρίς κυρωτικό μέρος σε περίπτωση που η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν τηρήσει τα συμβατικώς συμπεφωνημένα και χωρίς να έχει ο ίδιος  δικαίωμα καταγγελίας της συμβάσεως.
Οι πράκτορες  όχι μόνον δεν θα έχουν την δυνατότητα να προασπίσουν τα συμφέροντά τους και να διαπραγματευτούν με την ΟΠΑΠ Α.Ε. τους όρους και συνθήκες συνεργασίας ώστε αυτοί  να θεσπιστούν μέσω της συμβάσεως,  όπως συνέβη με την κατάρτιση και υπογραφή των Ατομικών Συμβάσεων, αλλά δεν θα έχουν ούτε δικαίωμα καταγγελίας αυτής , ούτε και δυνατότητα επιβολής κυρώσεων απέναντι στην ΟΠΑΠ Α.Ε. σε περίπτωση μη τήρησης της συμβάσεως εκ μέρους της.
9.3.16. Στην σύμβαση πρακτόρευσης περιλαμβάνεται η πρόβλεψη ότι τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτήν , εκτός από αυτά που αφορούν οικονομικές απαιτήσεις , είναι αμεταβίβαστα.
Καθώς οικονομικές απαιτήσεις έχει κυρίως η ΟΠΑΠ Α.Ε., γεννάται το ερώτημα εάν θα έχει το δικαίωμα να τις μεταβιβάσει σε τρίτον, ο οποίος θα επιδιώξει την είσπραξή τους, όπως γίνεται με τις Τράπεζες που επιδιώκουν την πώληση των «κόκκινων δανείων».
9.3.17 i. Κατ’ εξαίρεση ο πράκτορας στην περίπτωση που είναι φυσικό πρόσωπο επιτρέπεται να μεταβιβάσει το πρακτορείο σε σύζυγο ή κατιόντες ή άτομο με το οποίο έχει σύμφωνο συμβίωσης ή ελλείψει όλων αυτών σε συγγενή μέχρι και γ’ βαθμού εξ αίματος κατόπιν έγγραφης συναίνεσης της ΟΠΑΠ Α.Ε. και εφόσον τα πρόσωπα αυτά πληρούν τις προυποθέσεις για  να αποκτήσουν την ιδιότητα του πράκτορα .
9.3.17ii.  Μεταβίβαση σε τρίτο , πάντοτε κατόπιν έγγραφης συναίνεσης της ΟΠΑΠ Α.Ε. και εφόσον το πρόσωπο αυτό έχει τις προυποθέσεις για  να αποκτήσει την ιδιότητα του πράκτορα μπορεί να λάβει χώρα μόνο στην περίπτωση συνταξιοδότησης, θανάτου ή αναπηρίας σε ποσοστό 67% του πράκτορα .
Παρατηρήσεις. Νέο τοπίο στις μεταβιβάσεις πρακτορείων. Όταν ο πράκτορας είναι φυσικό πρόσωπο μπορεί να μεταβιβάσει τα δικαιώματά του από την σύμβαση πρακτόρευσης μόνον στον σύζυγο, τα τέκνα , τον σύντροφο με τον οποίο έχει υπογραφεί σύμφωνο συμβίωσης ή ελλείψει αυτών σε συγγενή μέχρι τρίτου βαθμού. Δεν τίθενται άλλα κριτήρια , όπως αυτό του χρόνου κατοχής «άδειας» πρακτορείου ΟΠΑΠ, ή λειτουργίας του για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στην αυτή διεύθυνση. Το φυσικό πρόσωπο – πράκτορας μπορεί να μεταβιβάσει οποτεδήποτε το πρακτορείο του στα παραπάνω πρόσωπα του «οικογενειακού του περιβάλλοντος» με την έγγραφη συναίνεση της ΟΠΑΠ Α.Ε. και εφόσον τα πρόσωπα αυτά έχουν τις ιδιότητες που θέτει ο Κανονισμός για να γίνουν πράκτορες. Σε τρίτο πρόσωπο , επιτρέπεται η μεταβίβαση από τον πράκτορα – φυσικό πρόσωπο  σε περίπτωση συνταξιοδότησης, θανάτου (στην περίπτωση αυτή προφανώς  από τους κληρονόμους του πράκτορα) και αναπηρίας του πράκτορα ποσοστού 67% και άνω, πάντοτε με τις παραπάνω προυποθέσεις έγκρισης από την ΟΠΑΠ Α.Ε. και απαιτούμενων ιδιοτήτων στο πρόσωπο των υποψηφίων πρακτόρων.
Κατόπιν των ανωτέρω συνάγεται ότι οι μεταβιβάσεις δεν καταργούνται αλλά οριοθετούνται αυστηρά με τρόπο ώστε ο πράκτορας – φυσικό πρόσωπο να έχει το δικαίωμα να μεταβιβάσει το πρακτορείο του σε πρόσωπο της οικογενείας του ή σε τρίτον όταν πλέον δεν μπορεί ο ίδιος να ασκήσει το επάγγελμα.
9.3.18. Ο πράκτορας μπορεί να συστήσει νομικό πρόσωπο σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης πρακτόρευσης. Ο πράκτορας που είναι νομικό πρόσωπο μπορεί να μεταβιβάσει το πρακτορείο του σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης πρακτόρευσης και έγγραφης συγκατάθεσης της ΟΠΑΠ Α.Ε.
9.3.19.Τα πρόσωπα της 9.3.17 και 9.3.18 συνάπτουν σύμβαση πρακτόρευσης σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον παρόντα Κανονισμό.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Σε αντίθεση με ό,τι ισχύει για τις μεταβιβάσεις πρακτορείων φυσικών προσώπων όπου ο Κανονισμός ορίζει πότε , πως και με ποιες προυποθέσεις επιτρέπονται, πρέπει κανείς να αναμένει τις συμβάσεις πρακτόρευσης για να γνωρίζει τους όρους σύστασης νομικού προσώπου από τον πράκτορα και τους όρους της μεταβίβασης του πρακτορείου όταν ο πράκτορας είναι νομικό πρόσωπο.
9.4. Ο πράκτορας μπορεί να διακόπτει την λειτουργία του πρακτορείου του έως 30 ημέρες ανά ημερολογιακό έτος τμηματικά ή σωρευτικά.

ΑΡΘΡΟ 10. ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ.
Με τον Κανονισμό Παιγνίων ή τις κανονιστικές αποφάσεις της ΕΕΕΠ καθορίζονται:
10.1. Ο τρόπος και η διαδικασία του ελέγχου.
10.2. Ο τρόπος και τα όργανα βεβαίωσης των παραβάσεων , η διαδικασία είσπραξης προστίμων  και ο τρόπος καταβολής.
10.3. Το είδος και το ύψος των επιβαλλόμενων διοικητικών κυρώσεων.
10.4. Κάθε άλλο θέμα που θα ρυθμίζεται από τον Κανονισμό Παιγνίων ή σχετικές με τα θέματα αυτά κανονιστικές αποφάσεις της ΕΕΕΠ.

ΑΡΘΡΟ 11.  ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
11.1.  Η ΟΠΑΠ Α.Ε. οφείλει εντός 90 ημερών από την δημοσίευση στο ΦΕΚ να προσαρμοστεί με τις διατάξεις του Κανονισμού (δηλ. μέχρι 7-3-2017).
11.2. Οι πράκτορες που ήδη λειτουργούν πρακτορεία που δεν πληρούν τους όρους του άρθρου 6 του Κανονισμού και εφόσον τηρηθούν τα προβλεπόμενα στην 11.1  (προσαρμογή της ΟΠΑΠ στον Κανονισμό εντός 90 ημερών) πρέπει να μετεγκατασταθούν σε νέο χώρο που να πληροί τις νέες απαιτούμενες προυποθέσεις το αργότερο  εντός 24 μηνών από την δημοσίευση του Κανονισμού . Προς τούτο θα προβλεφθεί σχετική διάταξη στην σύμβαση πρακτόρευσης που θα υπογραφεί. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του πράκτορα η ΟΠΑΠ Α.Ε. υποχρεούται να καταγγείλει την σύμβαση , άλλως αυτή λύεται αυτοδικαίως .
11.3. Μέχρι την με οποιοδήποτε τρόπο λύση των υφισταμένων κατά την δημοσίευση του παρόντος Κανονισμού Συμβάσεων ,η ΟΠΑΠ Α.Ε. και ο Πράκτορας δύνανται να ασκούν τα δικαιώματα που απορρέουν από τις υφιστάμενες Συμβάσεις.
11.4. Ό,τι δεν έχει προβλεφθεί στον Κανονισμό θα ρυθμίζεται από την σύμβαση πρακτόρευσης.   
Παρατηρήσεις. Με την παρούσα διάταξη συνάγεται ότι καταργείται η από 28-9-2009 ατομική σύμβαση που έχει υπογραφεί μεταξύ ΟΠΑΠ Α.Ε. και πρακτόρων και αντικαθίσταται αυτή με νέες συμβάσεις με νέο περιεχόμενο , όπως ανωτέρω περιγράφηκε.
Η υποχρέωση μετεγκατάστασης των πρακτόρων που τα καταστήματά τους δεν πληρούν τις προυποθέσεις του άρθρου 6, ιδιαίτερα αυτή του εμβαδού, είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στους πράκτορες που θα πρέπει να την εφαρμόσουν ακόμη και στο χρονικό διάστημα των δύο ετών και η κίνηση αυτή είναι ενδεχόμενο να σημάνει και απώλεια μεγάλου μέρους της πελατείας τους καθώς δεν είναι βέβαιο ότι θα μπορέσουν να μετεγκατασταθούν σε νέο κατάστημα πλησίον του παλιού τους πρακτορείου, δαπανώντας ταυτοχρόνως ένα μεγάλο ποσό για την μετεγκατάσταση, ανακαίνιση και την κατάλληλη διαμόρφωση του νέου χώρου.
Η πρόβλεψη του 11.3 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις υφιστάμενες συμβάσεις μέχρι την με οποιοδήποτε τρόπο λύση τους (εικάζει κανείς για χρονικό διάστημα έως 90 ημερών από την δημοσίευση του Κανονισμού) αφήνει ενδεχομένως ανοιχτό το πεδίο για την συνέχιση των μεταβιβάσεων με το παλαιό καθεστώς και οπωσδήποτε την διεκπεραίωση των ήδη κατατεθειμένων αιτήσεων.
Επίσης γεννάται το ερώτημα του τρόπου λύσεως – καταργήσεως – καταγγελίας των ήδη υφισταμένων Συμβάσεων που μέχρι επελεύσεως των ανωτέρω ΙΣΧΥΟΥΝ. Άρα ισχύουν όλα τα άρθρα τους και συνεπώς και το άρθρο 20 περί μεταβιβάσεων.

ΑΡΘΡΟ 12. - ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ.
Η ισχύς του Κανονισμού άρχεται από την δημοσίευση του στο ΦΕΚ (3923/7-12-2016).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.
Μέσω του Κανονισμού συνάγεται:
-Η απόφαση για κατάργηση των υφισταμένων συμβάσεων. Διαρκώς στον Κανονισμό αναφέρεται ο όρος «σύμβαση πρακτόρευσης» , «βεβαίωση συνεργασίας» και ρητώς στο άρθρο 11.3. «η με οποιονδήποτε τρόπο λύση των υφισταμένων συμβάσεων ».
-Η κατάργηση των μεταβιβάσεων. Ρητώς αναφέρεται στο 9.3.16.
-Η φημολογούμενη μείωση της προμήθειας, η οποία θα υπολογίζεται επί των καθαρών εσόδων της ΟΠΑΠ Α.Ε. και όχι επί του τζίρου. Για να μην υπάρξει απώλεια εισοδήματος στον πράκτορα , πρέπει να αυξηθεί το τζίρος του γεγονός φυσιολογικά αδύνατο σήμερα. Με την συντελεσθείσα μεταβολή της φορολογικής μεταχείρισης του πράκτορα θα ελαχιστοποιηθούν τα ήδη πενιχρά εισοδήματά του. 
- Η τάση της ΟΠΑΠ Α.Ε. να τοποθετήσει VLT στα πρακτορεία , γεγονός επιθυμητό από τον πράκτορα , αλλά όχι τόσο απλό να εφαρμοσθεί. Τούτο διότι απαιτείται σχεδιασμός της θέσης τους στο κατάστημα , προετοιμασία υποδομής και γραφειοκρατική διαδικασία προκειμένου να ληφθεί η σχετική πιστοποίηση. Πιθανολόγηση απαιτουμένου χρόνου άνω του έτους.
-Με το γεωγραφικό πλάνο που αναφέρεται στον Κανονισμό εγκαινιάζεται πολιτική μεταφορών και λειτουργίας νέων καταστημάτων.
Τέλος να ληφθεί υπόψη ότι ο παρών Κανονισμός αποτελεί απόφαση της ΕΕΕΠ και υπογράφεται υπό του Προέδρου της κ. Ευάγγελου Καραγρηγορίου .
Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων είναι ανεξάρτητη αρχή η οποία αποφασίζει και εκδίδει κανονιστικές διατάξεις επιλύσεως προβλημάτων που ανακύπτουν γύρω από την εποπτεία και τον έλεγχο των τυχερών παιγνίων .
 Οι αποφάσεις της αυτές επέχουν ισχύ Νόμου , δεν αποτελούν όμως Νόμο  αυξημένης τυπικής ισχύος (π.χ. ένα νομοσχέδιο που το υποβάλλει ο Υπουργός προς ψήφιση από την Βουλή ή πρόταση Νόμου υποβαλλόμενη από  Βουλευτές προς ψήφιση ).  
Έτσι ως απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής τροποποιείται εύκολα και οποτεδήποτε και ωσαύτως εύκολα δημοσιεύεται στο ΦΕΚ .
Συνεπώς ο κλάδος έχει όλο το πεδίο δράσης του ανοιχτό, για διεκδίκηση τροποποιήσεων και αλλαγών με αποφάσεις του που θα ληφθούν από τα αρμόδια όργανά του.   

Θεσσαλονίκη 9  Δεκεμβρίου 2016
Οι εντολοδόχοι δικηγόροι

Φίλιππος Δημ. Ζιάννης                 Σοφία Μελετίδου - ΖιάννηCategories:
  • Ο.Ε.Ε.Θ.

  • Ε.Ε.Θ.

  • ΟΠΑΠ

  • ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ