Η ΕΝΩΣΗ

H ΕΝΩΣΗ μας εδρεύει στην Θεσσαλονίκη και στα ιδιόκτητα γραφεία της επί της οδού Ίωνος Δραγούμη 39 γωνία, στον 7ο όροφο. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 2310 547148 και το email είναι enosipra@gmail.com

Η λειτουργία της ΕΝΩΣΗΣ και το καταστατικό μας διέπονται από τον Νόμο 1712/87 περί επαγγελματικών οργανώσεων όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα  και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, την θεωρία και την επιστήμη του συνδικαλιστικού δικαίου.

Οι κανόνες που ρυθμίζουν τις σχέσεις των πρακτόρων με την Πολιτεία και τον ΟΠΑΠ περιλαμβάνονται αντιστοίχως στον «Κανονισμών Πρακτόρων της ΟΠΑΠ Α.Ε.», (απόφαση υπ’ αρ.  229/2/18-11-2016 της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων–ΕΕΕΠ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 3923/7-12-2016) και στην «Σύμβαση Πρακτόρευσης» που ο καθένας μας υπέγραψε με τον ΟΠΑΠ. 

Η ΕΝΩΣΗ συμμετέχει σε δύο Ομοσπονδίες

Τα μέσα με τα οποία η ΕΝΩΣΗ επιδιώκει τους ανωτέρω σκοπούς είναι